Gemeente Barneveld


Nieuwbouwlocatie voor school, sportzaal en verpleeghuis in Kootwijkerbroek

Het college van burgemeester en wethouders heeft het gebied ten oosten van het Kulturhus De Essenburcht aangewezen als nieuwbouwlocatie voor de (uitbreiding van de) Rehobothschool, een sportzaal en het initiatief voor kleinschalige verpleeghuiszorg van Verpleeghuis Norschoten uit Barneveld. Het college heeft ingestemd met het zogenoemde vlekkenplan. Dit plan is het kader, waarbinnen de initiatieven kunnen worden gerealiseerd.

In Kootwijkerbroek is een aantal initiatieven in en rondom de kern ontwikkeld. Na de bouw van Kulturhus De Essenburcht en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Puurveen bestaat in Kootwijkerbroek behoefte aan een sportzaal. Daarnaast heeft de Rehobothschool aangegeven, dat de school wil uitbreiden. Dat is op de huidige locatie niet mogelijk. Tenslotte wil Verpleeghuis Norschoten in Kootwijkerbroek een initiatief voor kleinschalige verpleeghuiszorg realiseren, waarbij ruimte wordt gereserveerd voor Kinderdagverblijf "De Bijdehandjes".

Locatieonderzoek
De gemeente Barneveld heeft voor de bouw van een nieuwe sportzaal en de nieuwbouw voor de Rehobothschool zeven locaties onderzocht. Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat het gebied ten oosten van het Kulturhus De Essenburcht zich goed leent voor deze ontwikkelingen. De locatie biedt ook ruimte voor het initiatief van Verpleeghuis Norschoten om kleinschalige verpleeghuiszorg voor 24 patiënten te realiseren. Een belangrijk argument voor deze locatie is, dat de voorzieningen - in belangrijke mate - op elkaar aansluiten. Een bundeling van deze voorzieningen op één (aangrenzende) locatie is gewenst. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom ingestemd met het vlekkenplan. In dit plan staat aan welke voorwaarden de initiatieven moeten voldoen.

Verkeersveiligheid
De realisering van een sportzaal, de Rehobothschool en het verpleeghuis zorgt voor extra verkeersbewegingen. De gemeente Barneveld vindt het belangrijk, dat voor iedereen sprake is van een verkeersveilige situatie. Daarom wordt de school aan de noordzijde van het plangebied ontwikkeld; het gebied ligt dicht tegen de bestaande bebouwing aan. Leerlingen kunnen de school veilig en snel bereiken. Het verpleeghuis wordt aan de zuidzijde ontwikkeld. Het college van burgemeester en wethouders gaat er nu vanuit, dat de nieuwbouwlocatie wordt ontsloten via het terrein van het Kulturhus De Essenburcht. De gemeente Barneveld werkt de verkeersplannen de komende periode verder uit. De gemeente Barneveld gaat er overigens vanuit, dat de school en het verpleeghuis op eigen terrein zorgen voor parkeergelegenheid.

Vervolg
Het plangebied is in de Structuurvisie 2009 aangewezen als `zoekzone voor woningbouw'. Hieronder vallen ook initiatieven als een sportzaal, een school en een verpleeghuis. Omdat het gebied op dit moment een agrarische bestemming heeft, zal de bestemming door middel van een bestemmingsplanherziening moeten worden gewijzigd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft omwonenden van het plangebied geïnformeerd over de ontwikkelingen. De Rehobothschool en Verpleeghuis Norschoten kunnen op basis van het vlekkenplan hun plannen verder uitwerken. De gemeente Barneveld organiseert op het moment, dat de plannen zijn uitgewerkt, een informatiebijeenkomst. Het is op dit moment niet aan te geven wanneer de plannen kunnen worden gerealiseerd. De gemeente verwacht, dat de initiatiefnemers in 2011 de plannen indienen.

* Nieuwbouwlocatie voor school, sportzaal en verpleeghuis.JPG (154,93 KB)

Raadhuisplein 2, Barneveld, tel: 14 0342 (netnummer niet nodig), fax: (0342) 495 376, e-mail: info@barneveld.nl