Wetterskip Fryslân

Wielen waterboost

Wetterskip en gemeente geven Kleine Wielen waterboost

woensdag, 15 december 2010
Wetterskip Fryslan investeert ruim 1 miljoen euro in de waterkwaliteit van de Kleine Wielen bij Leeuwarden. Nu wordt het zwemwater bij de stranden bij warm weer nog regelmatig afgekeurd vanwege blauwalg. Een ergernis voor de inwoners van een stad waar waterkwaliteit juist hoog op de agenda staat. Door het gebied op een andere manier in te richten, kan de situatie verbeterd worden.

Samenwerking gemeente Leeuwarden

Samen met gemeente Leeuwarden is gekeken hoe het gebied op een duurzame manier beter ingericht kon worden. Wensen vanuit veiligheid, bruikbaarheid voor verschillende doelgroepen, onderhoud- en natuurvriendelijk oeverinrichting bleken goed samen te vallen met wensen om de waterkwaliteit beter te kunnen sturen.

Zelfzuiverende werking

De zelfzuiverende werking van het watersysteem wordt in het hele gebied verbeterd door meer en brede rietoevers aan te leggen. Daarnaast wordt het zwemwater bij de stranden beter beïnvloedbaar door dit deel van de plas af te scheiden van de rest met een stuw.

Door bestaande eilanden te verbinden wordt het boezemwater, dat nu ook al ingelaten wordt, gedwongen echt langs de stranden te stromen. Er komt zo'n grote inlaat, dat bij dreigende blauwalgenbloei het water van het zwemwaterdeel binnen twee dagen compleet ververst kan worden. Een temperatuursensor zal aangeven wanneer die dreiging ontstaat. Omdat het ingelaten boezemwater schoner en koeler is, wordt daarmee ook nieuwe blauwalgontwikkeling geremd. Het zwemwaterdeel wordt verder nog gebaggerd, zodat het water minder voedingsstoffen voor de algen bevat.

Aanleg nieuwe inrichting

De aanleg van de nieuwe inrichting zal onder verantwoordelijkheid van de gemeente worden uitgevoerd. Gezien de natuureisen en het recreatieseizoen zal dit verspreid over de komende twee jaar gebeuren. Met de Hengelsportvereniging Leeuwarden wordt na de herinrichting gekeken of het wegvangen van bodemwoelende vis nog een laatste verbeterslag zou kunnen leveren om uiteindelijk een gezond en evenwichtig watersysteem te krijgen met meer biodiversiteit.

Het totale inrichtingsplan voor de Kleine Wielen en Groene Ster is in nauw overleg met de gebruikers van het gebied gemaakt en komt in januari in de gemeenteraad. Totale kosten zijn 3,7 miljoen euro.