De Nederlandse Bank

DNB publiceert Kwartaalbericht december 2010

Persbericht

Datum 15 december 2010

Dit is de laatste editie van het Kwartaalbericht van de Nederlandsche Bank. In januari start DNB op haar website de rubriek DNBulletin waarin eens in de twee à drie weken wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen op de beleidsterreinen van DNB. Geabonneerden op het Kwartaalbericht ontvangen eens in de drie maanden een overzicht van de in DNBulletin verschenen artikelen. De terugblikken op de recente economische ontwikkelingen verschijnen voortaan in de halfjaarlijkse publicatie DNB-ramingen voor de Nederlandse economie. De recente ontwikkelingen in de financiële sector verhuizen naar het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit.

Dit Kwartaalbericht opent zoals gebruikelijk met rapportages over economische ontwikkelingen, prudentieel toezicht op de financiële sector en betalingsverkeer.

Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
* Ramingen DNB: Voortgaand gematigd economisch herstel
* Pensioen in beweging

* Strengere eisen aan systeemrelevante instellingen
* Winstgroei en buffers ondersteunen investeringsherstel
* Bazel III: nieuwe kapitaal- en liquiditeitstandaarden voor banken
* De werking van de nieuwe contracyclische buffer in Bazel III
* De besparingen van Amerikaanse huishoudens na de financiële crisis
* Zichtbare en onzichtbare ontwikkelingen op de weg naar SEPA

Ramingen DNB: Voortgaand gematigd economisch herstel

De groeivooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn gematigd, zo blijkt uit de nieuwe ramingen van DNB die vandaag zijn gepubliceerd. In 2010 komt de economische groei in Nederland uit op 1,7%. Met 1,6% in 2011 en 1,7% in 2012 stabiliseert de groei de komende jaren rond het huidige niveau.

Pensioen in beweging

De laatste maanden is er veel discussie over ons pensioenstelsel. Een groot aantal pensioenfondsen verkeert in financieel zwaar weer. Een aantal fondsen gaat zelfs over tot het korten van pensioenen. Dit is een uiterst redmiddel, maar is soms noodzakelijk. Anders komt de rekening meer en meer terecht bij jonge en nieuwe generaties en wordt deelname aan het stelsel voor hen steeds minder aantrekkelijk. De continuïteit van het pensioenstelsel kan dan op het spel komen te staan.

Strengere eisen aan systeemrelevante instellingen

Het omvallen van Lehman Brothers in 2008 heeft duidelijk gemaakt dat een faillissement van een belangrijke financiële instelling enorme kosten met zich meebrengt voor het financiële stelsel en de reële economie. Dit maakte overheidsteun aan systeemrelevante instellingen tijdens de crisis in veel gevallen nodig, terwijl niet-systeemrelevante instellingen veelal werden opgesplitst of failliet gingen. Om dit ongelijke speelveld tegen te gaan en systeemrelevante instellingen beter hanteerbaar te maken voor publieke autoriteiten, heeft de G-20 begin november een nieuw beleidsraamwerk vastgesteld.

Winstgroei en buffers ondersteunen investeringsherstel

Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven. Bedrijven beschikken over een goede uitgangspositie om de investeringen uit te breiden.

Bazel III: nieuwe kapitaal- en liquiditeitstandaarden voor banken

De afronding van Bazel III is een belangrijke mijlpaal: de aangescherpte eisen zetten banken aan tot betere risicobeheersing en het aanhouden van grotere kapitaal en liquiditeitsbuffers. Daarmee bevordert Bazel III de weerbaarheid van banken en het vertrouwen daarin. Belangrijke vervolgstappen zijn de uitwerking van Bazel III in de regelgeving, de naleving van de nieuwe regels door de banken en een scherp toezicht.

De werking van de nieuwe contracyclische buffer in Bazel III

Banken moeten straks in perioden van overmatige kredietgroei extra kapitaal opbouwen. Hierdoor zijn zij beter bestand tegen de risico's die samenhangen met onevenwichtige macro-economische ontwikkelingen. De contracyclische kapitaalbuffer is onderdeel van Bazel III en geeft invulling aan de wens om te kunnen beschikken over meer macroprudentiële instrumenten. Dit artikel laat zien dat deze buffer voor Nederland de afgelopen decennia een plausibel patroon zou hebben gehad.

De besparingen van Amerikaanse huishoudens na de financiële crisis

De besparingen van Amerikaanse gezinnen bereikten vlak voor de crisis een naoorlogs dieptepunt. Na de crisis moeten huishoudens fors meer sparen om het vermogensverlies goed te maken en hun schulden af te lossen. Dit vormt een rem op het economische herstel, maar ook een welkome correctie van de onevenwichtigheden in de VS. Het is niet waarschijnlijk dat de spaarquote veel hoger wordt dan de 5,5% tot 6% van de afgelopen kwartalen.

Zichtbare en onzichtbare ontwikkelingen op de weg naar SEPA

De contouren van één Europese betaalruimte (SEPA) tekenen zich geleidelijk af. Zichtbare en voor consumenten en bedrijven vaak onzichtbare ontwikkelingen dragen hier aan bij. De internetbankieromgeving wordt aangepast, de magneetstrip zal op termijn verdwijnen en op vakantie kan steeds vaker met de eigen pinpas worden betaald.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel.nrs. 020-524 3100 en 06-524 96 961), Herman Lutke Schipholt (tel.nrs. 020-524 2712 en 06-524 96 900) en Kees Verhagen (tel.nrs. 020-524 2272, en 06-211 23 922).