Handvestgroep Publiek Verantwoorden publiceert 2e visitatierapport SVB

15/12/2010 13:25

Handvestgroep Publiek Verantwoorden

Handvestgroep Publiek Verantwoorden publiceert 2e visitatierapport SVB

"SVB een van de beste publieke dienstverleners in Nederland"

"De SVB is op dit moment een van de beste publieke dienstverleners in Nederland." Dat is de conclusie die het Visitatiecollege van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden trekt in het vandaag gepubliceerde rapport van de tweede visitatie van de SVB. "In een stabiele omgeving is een klantgerichte, responsieve en transparante organisatie ontstaan die vrij eenvoudig nieuwe taken aankan en ogenschijnlijk probleemloos moeilijke veranderingstrajecten aankan."

Het visitatiecollege heeft naast vertegenwoordigers van de SVB zelf, ook diverse stakeholders, zoals de Cliëntenraad en de Nationale Ombudsman, en opdrachtgevers, onder meer het Ministerie van SZW, gesproken. Alle gesprekspartners roemen de degelijkheid, de stabiliteit en de hoge kwaliteit van de SVB en haar dienstverlening, aldus het Visitatiecollege. Het Visitatiecollege is nog niet eerder in haar 10-jarig bestaan zo'n eensgezinde en hoge mate van tevredenheid van zowel klanten als de principaal en andere opdrachtgevers tegengekomen.

In januari 2006 is de SVB voor de eerste keer gevisiteerd en in september 2010 voor de tweede maal. Het rapport is het resultaat van een zelfevaluatie door de SVB, gevolgd door visitaties vanuit de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Het rapport onderscheidt de prestaties van de SVB naar de onderdelen: kwaliteit, prijs/prestatie, responsief handelen en participatie, en tot slot transparantie. In de algemene observatie komt het Visitatiecollege tot de conclusie dat de "faam van de SVB intern niet heeft geleid tot een vorm van zelfgenoegzaamheid die gevaar oplevert voor de toekomstige kwaliteit."

Het Visitatiecollege geeft dat de interne drijfveren voor verdere verhoging van efficiency, effectiviteit en innovatie ruim aanwezig zijn. Tegelijkertijd wijst zij er op dat zich "wolken samenpakken die zeer waarschijnlijk de huidige stabiele wereld van de SVB sterk gaan beïnvloeden", daarbij doelend op de bezuinigingen en fundamentele veranderingen in de kerntaken van de SVB, zoals de uitvoering van de AOW.

Er is bij het Visitatiecollege vertrouwen dat de SVB ook in die toekomst goed blijft functioneren, maar waarschuwt er wel voor dat door het hoge niveau ten onrechte de indruk kan ontstaan dat het mogelijk moet zijn om zonder veel schade bij de kernactiviteiten "verondersteld vet" te kunnen wegsnijden. Zij adviseert de SVB daarom richting haar opdrachtgevers te verduidelijken dat de verbeteringstrajecten die afgelopen jaren zijn ingezet "weliswaar gericht zijn op verbetering van de dienstverlening maar ook de bron zijn van reeds behaalde en nog te behalen efficiencyvergroting en verbetering van technische mogelijkheden om nieuw beleid snel te implementeren." Ook raadt het Visitatiecollege aan om richting opdrachtgevers te streven naar meer objectieve vergelijkingen ten aanzien van efficiency en kwaliteitsverbetering opdat geen verkeerde beeldvorming ontstaat.

Het rapport over de SVB is te vinden op www.publiekverantwoorden.nl. Tevens is de zelfevaluatie van de SVB daar openbaar gemaakt. De site van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden bevat naast het visitatierapport algemene informatie over de Handvestgroep Publiek Verantwoorden en de aangesloten organisaties, de tekst van het Handvest en het Tastbaar Arrangement. Ook de eerder gepubliceerde rapporten staan op deze internetsite.


-------------------

Over de Handvestgroep Publiek Verantwoorden

In de Handvestgroep geven twaalf publieke dienstverleners aan dat ze zich niet willen beperken tot het afleggen van verantwoording die nodig is voor uitoefening van de ministeriële verantwoordelijkheid, maar zich ook publiek willen verantwoorden voor hun handelen en voor de kwaliteit van de dienstverlening om zo tot een dialoog te komen met cliënten en andere stakeholders. Een dialoog die tot doel heeft de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Eens in de vier jaar onderzoekt het Visitatiecollege de mate waarin de aangesloten organisaties scoren op de thema's kwaliteit, prijs/prestatie, responsief handelen /participatie en transparantie. In de navolgende jaren zal de gevisiteerde organisatie invulling geven aan de verbeterpunten.

De twaalf publieke dienstverleners zijn: Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Kadaster, RDW, Staatsbosbeheer, Sociale Verzekeringsbank (SVB), het College voor zorgverzekeringen (CVZ), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Kamer van Koophandel Nederland (KVKNL), ProRail en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

http://www.publiekverantwoorden.nl