Gemeente Breda

Stedelijk Kompas Breda: uitvoering aanpak voor daklozen

Dit is een gemeenschappelijk persbericht van de gemeenten Oosterhout, Etten-Leur en Breda.

Iedereen die op straat leeft, heeft zorg nodig. Dat is het uitgangspunt voor het nieuwe beleid van de gemeente onder de noemer Stedelijk Kompas.

Om daklozen zorg aan te bieden die bij hen past, heeft de Gemeente Breda een uitvoeringsplan opgesteld. In de afgelopen 2 jaar hebben de gemeenten Oosterhout, Etten-Leur en Breda nauw samengewerkt om tot een voorstel te komen om woonvoorzieningen te realiseren. Gemeente Breda heeft hierbij de regierol. Het college van Breda heeft het uitvoeringsplan vastgesteld en legt het plan aan de regiogemeenten voor.

In het plan wordt voorgesteld 3 woonvoorzieningen te realiseren. Eén in Breda op 2 locaties met totaal 48 plaatsen, één in Oosterhout van 24 tot 30 plaatsen en indien noodzakelijk en op termijn één in Etten-Leur van 24 plaatsen. Na gedegen onderzoek van verschillende locaties nemen de colleges van Breda en Oosterhout naar verwachting medio 2011 een besluit over de definitieve locaties. De feitelijke realisatie is uiteraard afhankelijk van het vinden van een geschikte locatie.
Indien het noodzakelijk blijkt, neemt het college van Etten-Leur op termijn een beslissing over een woonvoorziening in Etten-Leur.

Het uitvoeringsplan bestaat uit het Trajectplan, Plan van Aanpak Regiogemeenten, het bestedingsplan en het voorstel tot realisatie woonvoorzieningen met daarbij het communicatieplan. Het Trajectplan beschrijft de wijze waarop de individuele aanpak en de samenwerking wordt uitgevoerd.
In Breda is gekozen voor één woonvoorziening op twee locaties. Eén locatie voor drugsverslaafden (24 plaatsen) en één locatie voor alcoholverslaafden (24 plaatsen). Er is gekozen voor deze aanpak, omdat het samenvoegen van alcohol- en drugsverslaafden leidt tot veel onrust. Eerder hebben steden zoals Rotterdam, Utrecht en Amsterdam bewust voor kleinere voorzieningen voor specifieke doelgroepen gekozen. De woonvoorzieningen in de regiogemeenten zijn extra woonvoorzieningen waar niet gebruikt mag worden.

Bij de totstandkoming van het Stedelijk Kompas is gebruik gemaakt van de ervaringen en de aanpak in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag). In het Stedelijk Kompas is in de eerste plaats vastgesteld om wie het nu eigenlijk gaat en hoe groot deze groep is. Vervolgens is de visie vastgesteld en zijn doelen geformuleerd. Deze dienen ook als prestatieafspraken met het Rijk. Deze afspraken zijn: a. vanaf 2013 volgen alle geregistreerde dak- en thuislozen in Breda een passend traject.
b. Met ingang van 2013 is tenminste 60% van de geregistreerde dak- en thuislozen regulier en duurzaam gehuisvest.
c. Als derde doel stelt de gemeente dat vanaf 2010 dakloosheid als gevolg van huisuitzetting tot minder dan 30 % van het niveau van 2007 is teruggebracht.
d. Daarnaast moet dakloosheid als gevolg van detentie of het ontbreken van hulp door instellingen zijn uitgebannen.
e. Tenslotte moet in 2015 overlast door dak- en thuislozen zijn teruggedrongen tot ten hoogste 75% van het huidige niveau. De gemeente heeft tot en met 2015 de tijd om de prestatieafspraken te bereiken. In verband met de opgelopen vertraging wordt afspraak c bijgesteld.

Behalve een intensivering van het beleid, is het Stedelijk Kompas feitelijk een prestatieafspraak met het Rijk voor de middelen openbare geestelijke gezondheidszorg die de gemeente sinds 1 januari 2007 ontvangt van het Rijk. Het Stedelijk Kompas staat een nieuwe aanpak voor van de maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. In de huidige aanpak geldt als uitgangspunt dat niemand onvrijwillig op straat hoeft te leven. De nieuwe aanpak gaat er juist vanuit dat niemand vrijwillig op straat leeft. Dit sluit aan bij het coalitieakkoord @Breda, waarin is afgesproken dat Breda voor diegenen die echt niet in staat zijn om mee te doen, zorg draagt voor een sociaal vangnet.

Breda, 15 december 2010