Gemeente Breda

Breda stelt cultureel uitvoeringsprogramma vast

Deze week is een uitvoeringsprogramma 2011-2012 vastgesteld als uitwerking van de cultuurvisie Factor C.

Cultuurwethouder Wilbert Willems: âMet dit uitvoeringsprogramma zetten we een volgende stap in de uitvoering van het cultuurbeleid zoals we dat in Factor C verwoord hebben. We willen de komende twee jaar vooral de nadruk leggen op de onderlinge samenwerking van culturele instellingen en samenwerking met allerlei partners in de stad, zoals onderwijs en bedrijfsleven.â

Algemeen
In het coalitieakkoord 2010-2014 wordt aangesloten bij de uitgangspunten van Factor C. Cultuur blijft een belangrijke factor in de groei van de werkgelegenheid, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en sociale verbanden in de stad. Nog meer dan nu al het geval is, krijgen cultuur en evenementen een sleutelrol in de promotie en de economische ontwikkeling van Breda.

In dit akkoord staat ook dat Breda zich voor de opgave gesteld ziet om de komende twee jaar 30 miljoen te bezuinigen. Daarbij wordt cultuur ontzien. De huidige economisch onzekere tijden dwingen er wel toe om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen, ook om nieuwe initiatieven mogelijk te maken.

Omdat nog niet zeker is wat het rijk en de provincie de komende jaren gaan doen, is besloten om het uitvoeringsprogramma te beperken tot een periode van twee jaar. Met het vaststellen van het programma is ook de hoogte van de cultuursubsidies voor 2011 vastgesteld.

In het uitvoeringsprogramma wordt ondermeer benadrukt dat Cultuur bijdraagt aan de leefbaarheid en de economie in wijken en dorpen. In het kader van cultuur in de wijk is het belangrijk dat wijk- en dorpsbewoners doelmatig gebruik kunnen maken van een samenhangend aanbod van maatschappelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van onderwijs, jeugd, welzijn, zorg, cultuur en sport in hun woonomgeving.

De sector amateurkunst richt zich de komende jaren op samenwerking en cultureel ondernemerschap. Er zal nader gekeken worden naar de huidige subsidiesystematiek en er zullen prestatieafspraken worden gemaakt voor de toekomst.
De gemeente gaat de beleidsregels maatschappelijke ontwikkeling, inclusief amateurkunst, opnieuw tegen het licht houden. Medio 2011 zal het college hierover een besluit nemen.
In de loop van volgend jaar zullen de gemeentebesturen van de vijf grote Brabantse steden samen met de provincie een besluit nemen over de Koersnota 2018Brabant.

Erfgoed
Zowel in het coalitieakkoord als in de cultuurvisie Factor C is de sterke verbinding tussen het erfgoed- en het cultuurbeleid van de gemeente Breda benadrukt. Tal van vormen en technieken staan ter beschikking om het verhaal van de stad, een wijk of een individu te verbeelden. De gemeente bevordert dat culturele instellingen en erfgoedorganisaties daarbij goed samenwerken. Het gebouwde erfgoed van onze stad zal vaker benut worden voor cultuurprojecten, zoals de Grote Kerk als hedendaags podium in een historische context.

Daarnaast zal komend jaar een besluit genomen worden over de verzelfstandiging van Bredaâs Museum op basis van het haalbaarheidsonderzoek dat momenteel plaatsvindt. Ook wordt onderzocht hoe Bredaâs Museum, depot archeologie en Stadsarchief structureel kunnen samenwerken.

Beeldcultuur
Breda heeft de keuze gemaakt voor beeldcultuur en erfgoed als de twee pijlers van het gemeentelijk cultuurbeleid. Zowel in het onderwijs, het bedrijfsleven, de culturele instellingen als de festivals onderscheidt Breda zich met deze themaâs.

Het Centrum voor Beeldcultuur aan de Reigerstraat 16 gaat de samenhang tussen de bestaande activiteiten van onderwijs, culturele instellingen en bedrijfsleven op het gebied van beeldcultuur versterken. Bovendien ontwikkelt het centrum een marketingstrategie die ertoe leidt dat Breda en beeldcultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zowel binnen de stad en regio als in de rest van het land. Deze aanpak resulteert in een bijzonder festivaljaar in 2014, waarbij allerlei activiteiten in één groot festival voor beeldcultuur samenkomen, op weg naar de aanwijzing van BrabantStad als Culturele Hoofdstad in 2018. Met name beeldcultuur leent zich voor internationale samenwerking. Hier profileert Breda zich zowel nationaal als internationaal steeds meer mee. De ambitie om een expertisecentrum beeldcultuur op te zetten sluit hier bij aan. Er zijn contacten gelegd met Europese partners voor samenwerking tussen festivals en het opbouwen van een internationaal kennisnetwerk- en uitwisselingsprogrammaâs voor startende creatieve ondernemers.

Een ander actiepunt in het kader van beeldcultuur is het International Film Festival Breda dat in samenwerking met partners uit het culturele veld, waaronder het Chassé Theater, in maart plaatsvindt. Volgend jaar zal een evaluatierapport verschijnen, op basis waarvan kan worden besloten of, en zo ja hoe het festival de komende jaren kan worden voortgezet.
Tenslotte is het Chassé Theater in september volgend jaar de thuisbasis voor het Stripfestival Breda (de opvolger van de Stripbeurs). Dan zal ook voor het eerst de landelijke Marten Toonderprijs hier worden uitgereikt.

Breda, 15 december 2010

Â

Â

Â

NB:

De nota Factor C is via de link hieronder in te zien.

Cultureel uitvoeringsprogramma 2011-2012 Factor C