Gemeente Hoorn

College stelt werkplan 2010-2014 vast

Burgemeester en wethouders hebben het college-uitvoeringsprogramma 2010-2014 vastgesteld. Dit is het werkplan voor het college en de ambtelijke organisatie. Op ieder van de punten uit het coalitie-akkoord is aangegeven hoe en wanneer het college dit concreet in de komende jaren wil uitvoeren. Voor het eerst is de verspreiding van het college-uitvoeringsprogramma alleen digitaal.

In het college-uitvoeringsprogramma zit geen financiële paragraaf. Dat hoeft ook niet omdat het financiële kader in de meerjarenbegroting opgenomen is. De gemeenteraad heeft die begroting inmiddels op 9 november vastgesteld.

Prioriteiten In het CUP zijn veel acties uitgezet. Er wordt met voorrang gewerkt aan de 12 topprioriteiten van het college. Die topprioriteiten zijn: 1. Ombuigingsoperatie 2. Sociale veiligheid, toezicht en handhaving; 3. Onderhoud stad: schoon, heel en veilig; 4. Toegangsweg en tunnel binnenstad; 5. Restauratie Oostereiland; 6. Wijkvisie herstructurering en stadsvernieuwing Grote Waal; 7. Ontwikkeling bedrijventerrein t Zevenhuis; 8. Publieke dienstverlening; 9. Alcoholmatigingsbeleid, met name jeugd en alcohol; 10. Jeugd en jongeren: een leuke, veilige speelstad met voorzieningen voor kinderen en jongeren; 11. Onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs; 12. Wet Maatschappelijke ondersteuning. Grootste prioriteit krijgt de ombuigingsoperatie. De andere prioriteiten zijn in willekeurige volgorde.

Digitaal Nieuw is dat het college het college-uitvoeringsprogramma niet meer veelvoudig in papieren versie verspreidt, maar via www.hoorn.nl beschikbaar stelt. Dit draagt bij aan de doelstellingen op het gebied van ombuigingen en duurzaamheid. Belangstellenden die een papieren versie willen inzien, kunnen deze bekijken op de leestafel in het stadhuis.

Bekijk het college-uitvoeringsprogramma online.