Waterschap Reest en Wieden


bespaart jaarlijks straks 450.000 euro

Nieuwe slibinstallatie in Echten bespaart jaarlijks straks 450.000 euro

Het Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur voor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van EUR 12.500.000,00 voor het bouwen van een innovatieve centrale slibgistinginstallatie in Echten.
Het waterschap Reest en Wieden heeft forse ambities geformuleerd met betrekking tot het verminderen van de CO2 uitstoot en opwekking van eigen energie.
Eén van de maatregelen is het bouwen van een centrale slibgisting in Echten. Met deze slibgisting kan het slib van alle acht zuiveringen vergist worden. Met dit proces kan een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit opgewekt worden, waarmee jaarlijks een kleine half miljoen euro op de begroting wordt bespaard. Bovendien leidt deze nieuwe installatie tot een reductie van circa 3.300 ton CO2 per jaar. Ook wordt fosfaat uit het slib gewonnen. Met het terugwinnen van het steeds schaarser wordende fosfaat, wordt aan de doelstelling voldaan om reststoffen terug te winnen.

Meer energie, minder CO2, fosfaatwinning en stikstofverwijdering Met de nieuwe installatie wordt een slibafbraak verwacht van 30 procent. Daarbij komt naar verwachting twee miljoen m3 biogas per jaar vrij. Met dat biogas wordt per jaar ongeveer 5,6 miljoen kilowattuur elektriciteit opgewekt. Op de zuivering Echten (inclusief slibbedrijf) wordt per jaar ongeveer 3,7 miljoen kilowattuur verbruikt. De elektriciteit die over is, gaat terug naar het elektriciteitsnet. Door het zelf opwekken van elektriciteit wordt de CO2 uitstoot als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen vermeden. Hiermee voldoet het waterschap ruimschoots aan de doelstellingen om 20 procent van de gebruikte energie zelf op te wekken en de CO2 uitstoot met 20% te verminderen.

Maar er zijn meer gunstige aspecten aan dit plan.Gekozen is ook voor een installatie om fosfaat te gaan verwijderen. Fosfaat wordt dan omgezet in struviet. In Duitsland is hier al veel ervaring mee opgedaan. Het gewonnen fosfaat kan al in Duitsland als meststof afgezet worden. In Nederland is dit nog niet mogelijk, maar er zijn inmiddels voorstellen gedaan om de regelgeving op dit punt aan te passen. Reest en Wieden gaat circa 200 ton struviet per jaar in Echten winnen. Door het vergisten van slib komt er veel stikstof vrij. Deze extra stikstofvracht kan niet alleen door de rioolwaterzuivering Echten verwerkt worden. Daarom wordt in het ontwerp een separate stikstofverwijdering meegenomen.

Procedure
De verwachting is dat vanaf september 2011 met de uitvoering begonnen kan worden. Het streven is de installatie in juli 2012 in bedrijf te hebben.
© Waterschap Reest & Wieden
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||