Rechtbank Maastricht


Beroep strafontslag medewerker gemeente Maastricht ongegrond

De rechtbank Maastricht verklaart het beroep van een voormalig medewerker van de gemeente Maastricht ongegrond.

De voormalig medewerker van de gemeente had beroep aangetekend tegen zijn strafontslag. De betreffende medewerker is ontslagen wegens blijvende weigering om informatie te verstrekken over hechtenis en aard van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen in een strafrechtelijke procedure. Die procedure hangt samen met het aannemen van giften van een bouwbedrijf en het in strijd met zijn ambtsplicht verstrekken van vertrouwelijke informatie. Door zijn weigering om de twijfels over zijn handelen weg te nemen, raakt hij aan het hart van het ambtenaarschap.

Het beroep hiertegen is ongegrond verklaard.

Ernstige en gerechtvaardigde twijfels aan eisers integriteit en geloofwaardigheid als ambtenaar bleven bestaan door diens weigering om informatie te verstrekken over de hechtenis en de aard van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen in de strafrechtelijke procedure. Ook was er geen medische onderbouwing voor de stelling dat eiser niet tot een informatief gesprek met de gemeente over dit onderwerp in staat zou zijn. Eiser had schriftelijk opening van zaken kunnen geven dan wel kopieën kunnen verstrekken van eerder in de strafzaak door hem (wel) afgelegde verklaringen. Met name op grond van het volharden in de weigering tot informatieverstrekking kon verweerder komen tot de vaststelling van ernstig plichtsverzuim. Het plichtsverzuim is toerekenbaar, strafontslag is een niet onevenredige sanctie.

Tijdens de verlenging van de schorsing tot aan het ontslag is de bezoldiging verminderd tot de beslagvrije voet, hierbij heeft verweerder ten onrechte geen rekening gehouden met eisers gezinssituatie. Het beroep is op dit onderdeel gegrond, de rechtbank stelt zelf de hoogte van de beslagvrije voet opnieuw vast.

LJ Nummer

BO7450

Zie het origineel
Bron: Rechtbank Maastricht Datum actualiteit: 15 december 2010 Naar boven