Ministerie van Buitenlandse Zaken

beantwoording vragen van het lid Timmermans over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Davids

Kamerbrief inzake beantwoording vragen van het lid Timmermans over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Davids

Kamerbrief | 15 december 2010

Graag bied ik u hierbij, mede namens de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Defensie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Timmermans over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Davids. Deze vragen werden ingezonden op 23 november 2010 met kenmerk 2010Z17438.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Dr. U. Rosenthal

Antwoorden van de heer Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Defensie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op vragen van het lid Timmermans (PvdA) over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Davids

Vraag 1

Kent u de artikelen `Doorbreek het stilzwijgen over aanbevelingen Davids' 1) en `De Rijksvoorlichtingsdienst en de Commissie Davids: digitaal doolhof of digitale doofpot?'? 2)

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Is uitvoering gegeven aan de toezegging van de regering om de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Davids over de besluitvorming rond de inval in Irak over te nemen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De reactie van het kabinet op het rapport van de Commissie onderzoek besluitvorming Irak en de daarin genoemde conclusies en aanbevelingen is vervat in de brief van de minister-president en de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9-2-2010. Aan deze brief wordt uitvoering gegeven.

Vraag 3
Heeft u een onafhankelijke volkenrechtelijke adviseur aangesteld, zoals aanbevolen en zoals verwoord in conclusie 22 van het rapport? Zo nee, wanneer is deze aanstelling te verwachten?

Antwoord

Het volkenrechtelijk advies speelt een belangrijke rol bij de politieke besluitvorming over internationale vraagstukken. De volkenrechtelijke kennis is binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken belegd bij de directie Juridische Zaken, die organisatorisch rechtstreeks onder de Secretaris-Generaal van het Ministerie ressorteert. Doorgaans wordt het volkenrechtelijk advies reeds meegenomen in de beleidsvorming en de ambtelijke advisering. In bijzondere gevallen kan het echter voorkomen dat een onafhankelijk volkenrechtelijk advies buiten de beleidsvorming om noodzakelijk is. Daarom heeft het kabinet Balkenende in zijn reactie op het rapport van de Commissie Davids, meer in het bijzonder aanbeveling 22, aangegeven dat de minister van Buitenlandse Zaken een aparte positie van volkenrechtelijk adviseur op zijn Ministerie zal instellen. Ik zal binnen drie maanden de volkenrechtelijk adviseur benoemen. In dat verband zal een duidelijke taakomschrijving worden opgesteld, waaruit blijkt in welke gevallen de adviseur geacht wordt onafhankelijk volkenrechtelijk advies te geven. De Kamer zal per brief van de benoeming en taakomschrijving op de hoogte worden gesteld.

Vraag 4
Waarom is de website
http://www.onderzoekscommissie-irak.nl/www.onderzoekscommissie-irak.nl niet meer toegankelijk? Bevat de website
http://www.rijksoverheid.nl/www.rijksoverheid.nl precies dezelfde uitvoerige informatie als de website
http://www.onderzoekscommissie-irak.nl/www.onderzoekscommissie-irak.nl? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Drie maanden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie is de zogenaamde 'content' van de website overgeplaatst naar http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/irak. Hier is een uitgebreid dossier opgenomen met o.a. de voorgeschiedenis, de samenstelling van de commissie, het rapport van de commissie, de Engelse samenvatting en conclusies, de kabinetsreactie, het instellingsbesluit en antwoorden op Kamervragen.

Vraag 5
Bent u bereid deze vragen vóór de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken 2011 (week van 14-15-16 december te beantwoorden?

Antwoord

Ja.


1) de Volkskrant, `Doorbreek het stilzwijgen over aanbevelingen Davids, 17 november 2010


2) NJN, `De Rijksvoorlichtingsdienst en de Commissie Davids: Digitaal doolhof of digitale doofpot?', 29 april 2010

Pagina 3 van 3