Waterschap Rivierenland

Homepage > Actueel > Nieuws > Aanpassing dijkverbeteringsplannen Schoonhovenseveer-Everdingen

Aanpassing dijkverbeteringsplannen Schoonhovenseveer-Everdingen

Waterschap Rivierenland verbetert in opdracht van het rijk enkele dijken in het beheergebied. In de dijkverbeteringsplannen van Schoonhovenseveer - Zijpkade en van Zijpkade - Everdingen (dijkring 16) langs de Lek gaan enkele dingen veranderen.
Door baggerwerkzaamheden stroomafwaarts in de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhoven is het zomerbed van de rivier dieper geworden. Daardoor is de maatgevende waterstand gedaald. Het waterschap heeft onderzocht welke invloed dit heeft op de dijkversterking die in dit gebied gepland staat. De uitkomst van dit onderzoek is dat bepaalde delen van de dijk daardoor voldoen aan de veiligheidsnormen en in dit project niet meer versterkt hoeven worden. Bij dijkverbetering Schoonhovenseveer- Zijpkade en bij dijkverbetering Zijpkade - Everdingen vindt u de precieze dijkvakken.