LEI


19 nov 2010
Onderdeel: LEI

De veehouderij kan zich in Limburg duurzaam ontwikkelen. Hiervoor is wel een gezamenlijke aanpak nodig van kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke groepen en bedrijven om de juiste ontwikkelingen te realiseren op de juiste plaats. Dat stelt Wageningen UR (University & Research centre) in een vandaag gepubliceerd onderzoek voor de Provinciale Staten van Limburg.

De veehouderij is in Noord-Limburg van groot economisch belang. De trend naar schaalvergroting zal zich daarbij voortzetten en hoewel de druk op het milieu afneemt, zijn de einddoelen op dat gebied nog niet bereikt. Voor een verdere ontwikkeling van deze sector is het noodzakelijk om tot een gezamenlijk aanpak te komen, want er spelen tegenstrijdige belangen. Inpassing in het landschap wordt als een probleem ervaren en er is angst voor de volksgezondheid, in verband met dierziekten die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens. Voor natuur en milieu zijn de uitstoot van fosfaat, nitraat en ammoniak een bedreiging.
Wanneer de ruimtelijke inpassing niet goed is, worden problemen gecreerd voor de toekomst. De locaties voor veehouderij zullen daarom opnieuw moeten worden bezien. Omdat het aanpassen of verplaatsen van bedrijven en het aanbrengen van technische voorzieningen kosten met zich meebrengt, is het belangrijk dat primaire bedrijven, ketenpartijen, maatschappelijke organisaties, gemeenten, provincie en rijksoverheid gezamenlijk betrokken zijn. Ook is communicatie met de burger essentieel, aldus het rapport Duurzame ontwikkeling van de veehouderij in Limburg.

Draagvlak voor veehouderij
Uit het onderzoek blijkt dat er maatschappelijk draagvlak is voor een duurzame ontwikkeling van de sector. Limburgers hechten waarde aan hun platteland en aan de agrarische sector die daarbij hoort. De bewoners in het buitengebied staan positiever ten opzichte van de veehouderij dan de bewoners van de grotere plaatsen. Limburgers staan niet negatief tegenover grote stallen zolang ze op afstand staan van de rand van de bebouwde kom, goed ingepast zijn in het landschap en niet op fabrieken lijken. Wel maken zij zich vooral zorgen over de geuroverlast in de directe omgeving van de bedrijven.

Schaalvergroting
Op locaties die geschikt zijn voor (grootschalige) veehouderij, kan schaalvergroting de risicoâs van veehouderij voor de volksgezondheid verminderen. Dit is mogelijk wanneer gerichte bedrijfsvoering wordt toegepast, of nieuwe technologie zoals het zuiveren van de lucht. Dit geldt voor de huidige varkenshouderij en pluimveehouderij, maar ook voor melkveebedrijven. Verwacht wordt dat een deel hiervan sterk zal groeien na de afschaffing van de melkquota en dat ook melkvee intensief gehouden zal worden.

Innovatie-agenda
Mede op basis van het rapport is voor Limburg een innovatie-agenda vastgelegd in een overeenkomst die tijdens het jaarsymposium van de LLTB, op 18 november, is getekend door gedeputeerde Ger Driessen en LLTB-voorzitter Noud Janssen.