Gemeente Lopik

Besluiten Raadsvergadering Datum: 14 december 2010 GEMEENTE LOPIK
Na de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lopik worden de belangrijkste besluiten en bespreekpunten toegelicht via een persbericht.

P E R S B E R I C H T
Postbus 50 3410 CB LOPIK Raadhuisplein 1 Tel : (0348) 55 99 55 Fax: (0348) 55 15 88 E-mail: gemeente@lopik.nl

VVD en CDA trekken initiatiefvoorstel in
De VVD- en CDA-fractie hebben hun initiatiefvoorstel ingetrokken om het raadsbesluit van 21 april 2009 over de herinrichting van Dorpsplein Benschop aan te passen. Dit betekent dat het eerdere raadsbesluit ongewijzigd zal worden uitgevoerd. Het oorspronkelijke plan uit 2009 was nog niet uitgevoerd, omdat gewacht werd op afronding van de nieuwbouw van "De Ellenborgh" en de daarbij horende buitenruimte. In de afgelopen periode hebben de fracties van VVD en CDA met omwonenden gesproken en geluisterd naar hun wensen ten aanzien van Dorpsplein Benschop. Op basis van het initiatiefvoorstel zou de verkeersdrukte voor de om het plein gelegen woningen toenemen en zouden de bewoners op de geparkeerde auto's uitkijken. Het laden en lossen bij de bedrijven zou tot opstoppingen kunnen leiden vanwege het eenrichtingsverkeer. De fracties van VVD en CDA vinden het plan met een vrij dorpsplein en parkeren in een buitenring fraaier en functioneler voor de kern Benschop, maar zij laten de overlast die dit voor de omwonenden met zich brengt zwaarder wegen. Daarom besloten zij het initiatiefvoorstel in te trekken.

Voetbalvereniging Cabauw krijgt subsidie
De raad heeft besloten een subsidie van 53.707,12 te verstrekken aan Voetbalvereniging Cabauw voor de aan- en verbouw van kleedruimten. Het subsidiebedrag wordt onttrokken aan de reserve Accommodatiefonds. Op basis van het Welzijnsprogramma 2010 kunnen verenigingen subsidie aanvragen uit het Accommodatiefonds. Voetbalvereniging Cabauw heeft een verzoek ingediend voor aan- en verbouw van kleedruimten. Dit vergt een investering van in totaal 161.121,36. Op basis van de regeling komt een derde van het investeringsbedrag in aanmerking voor subsidie.

Raad stelt Veiligheidsplan Lopik 2011 vast
De raad heeft het Veiligheidsplan 2011 vastgesteld en voor de uitvoering eenmalig een bedrag van 10.000,- beschikbaar gesteld uit de algemene reserve.De gemeente heeft de regierol op het integraal veiligheidsbeleid. De gemeente Lopik vult deze regierol in door partners bij elkaar te brengen voor de aanpak van veiligheidsproblemen en treedt hierin coördinerend, stimulerend en faciliterend op. Het Integraal Veiligheidsplan 2008-2010 (IVP) loopt af. Voor 2011 is een jaarplan gemaakt, waarin lokale prioriteiten en doelstellingen zijn opgenomen. Dit plan richt zich op de sociale veiligheidsproblemen. Dat betekent naast de feitelijke criminaliteit en overlast, ook de veiligheidsbeleving (subjectieve veiligheid). Het Veiligheidsplan Lopik 2011 is afgestemd met de politie en Stichting Samenlevingsopbouw Lopikerwaard (SSL). De prioriteiten voor 2011 zijn in willekeurige volgorde: woninginbraken, diefstal uit auto's, verkeer Lekdijk, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en jong volwassenen, jeugdoverlast, uitgaansoverlast en sociale (overlast)problematiek in wijken bij meerderjarigen en gezinnen. Uitvoering van het plan vergt inzet van formatie, een beroep op interne en externe partners en extra middelen.

Raad stelt Nota Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 vast De raad heeft de nota Onderwijsachterstandenbeleid 2010-2014 vastgesteld. Voor 2011 wordt 104.861,- ter beschikking gesteld en voor 2012 tot en met 2014 108.001,-. Deze bedragen kunnen worden gedekt door (te verwachten) gelden van het Rijk. Het onderwijsachterstandenbeleid voor 2011 tot en met 2014 bouwt voort op het bestaande beleid en integreert de eisen van de nieuwe Wet Oke (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie). De Wet Oke wijzigt de Wet Kinderopvang, de Wet op het Onderwijstoezicht en de Wet op het Primair Onderwijs. De nieuwe Wet Oke streeft ernaar om door harmonisatie van wet- en regelgeving van peuterspeelzaal en kinderopvang een kwaliteitsimpuls te geven aan het peuterspeelzaalwerk. Elke gemeente moet een 100% dekkend aanbod van voorschoolse educatie organiseren. Daarbij krijgen gemeenten de ruimte te doen wat goed is voor de lokale situatie. De toezicht en handhaving die nu onder regie van de gemeente plaatsvinden in de kinderopvang, moeten worden uitgebreid naar de peuterspeelzalen. De benodigde gelden worden verstrekt door het Rijk. Dit betreft 62.160,- voor kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk en 47.715,- aan te verwachten middelen voor onderwijsachterstandenbeleid.

Raad stelt 2e Bestuursrapportage 2010 vast
De raad heeft kennis genomen van de in de 2e bestuursrapportage 2010 gegeven voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2010 en heeft deze bestuursrapportage vastgesteld inclusief de opgenomen begrotingswijzigingen. De raad heeft besloten het resultaat ad 122.041,toe te voegen aan de algemene reserve en heeft kennis genomen van de stand van zaken van de door de raad beschikbaar gestelde kredieten.

2In de 2e bestuursrapportage 2010 (Najaarsnota) wordt op hoofdlijnen ingegaan op de stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting 2010. Verder zijn de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2010 opgenomen. Ook is een overzicht van de investeringskredieten toegevoegd, inclusief de stand van zaken van deze kredieten.

Raad stelt Belastingverordeningen 2011 vast
De raad heeft de Belastingverordeningen 2011 vastgesteld. De belastingverordeningen 2011 bevatten acht verordeningen, te weten Lijkbezorgingsrechten, Precariorechten, Leges, Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, Hondenbelasting, Onroerende zaakbelastingen, Rioolheffing en Toeristenbelasting. Bij de vaststelling van de begroting 2011 op 2 november 2010 is een aantal besluiten genomen tot het wijzigen van belastingen en tarieven. Ook hebben enkele wijzigingen op grond van wetgeving en/of jurisprudentie plaatsgevonden. De Belastingverordeningen 2011 dienen daarmee in overeenstemming te worden gebracht. De verordening Lijkbezorgingsrechten 2011, Precariorechten 2011 en Hondenbelasting 2011 zijn niet gewijzigd. De Legesverordening 2011 is aangepast. Het tarief van een huwelijk op vrijdag is in tegenstelling tot het voorstel niet gelijkgesteld met het tarief op zaterdag. Daarmee blijft het gelijk aan het tarief dat geldt voor maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur. Hiermee komt de raad terug op zijn besluit van 2 november 2010. Het tarief voor rijbewijzen is verhoogd. Op andere onderdelen is de verordening aangepast aan wettelijk oorgeschreven bedragen, zoals de tarieven voor reisdocumenten. De verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten is aangepast, aangezien de kosten van afvalverwijdering dalen met circa 400.000,-. Hierdoor worden de tarieven met circa 28% verlaagd. In 2011 betaalt een huishouden van één persoon 139,10 en een huishouden van meer personen 208,70. De Onroerende Zaakbelastingen worden verhoogd. De herberekende percentages voor 2011 zijn voor de gebruikersbelasting 0,0962. Bij de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen is het percentage 0,1031. Voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1195. De rioolheffing voor een gemiddeld huishouden wordt per 1 januari 2011 verhoogd met 8,5%. Dit vooruitlopend op en rekening houdend met het vast te stellen `brede rioolplan'. Er wordt verwacht dat nadere investeringen in het rioolstelsel noodzakelijk zijn. De heffing bestaat uit een vast en een variabel bedrag, dat afhankelijk is van het waterverbruik. Het vaste bedrag per eigendom wordt verhoogd naar 49,-. Het tarief voor elke volle eenheid van één kubieke meter afvalwater wordt 0,63. De verordening toeristenbelasting is per 1 januari 2011 tekstueel op onderdelen aangepast aan de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeen-

3ten (VNG). De toeristenbelasting is niet verhoogd. Het tarief bedraagt 0,65 per overnachting. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 14 december 2010 de volgende besluiten genomen: Handhavingsverordening De raad heeft de Handhavingsverordening vastgesteld. Afstemmingsverordening De raad heeft de Afstemmingsverordening vastgesteld. Afstemmingsverordening WIJ 2010 De raad heeft de Afstemmingsverordening Wet investeren in Jongeren (WIJ) 2010 vastgesteld. Lopik, 15 december 2010.