Raad van State


woensdag 15 december 2010
10.00 uur
Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch van het bestemmingsplan 'IJzeren vrouw e.o.'. De IJzeren Vrouw is een meer dat ligt in het Prins Hendrikpark vlakbij de binnenstad van Den Bosch. Het plan maakt nieuwbouw mogelijk in de omgeving van dit meer. Het gaat om drie woontorens op de locatie waar eerder de Hogere Agrarische School (HAS) stond, en om een wooncomplex op de plek van het voormalige Brabantbad (BAD) en de sporthal Vinkenkamp. De stichting IJzeren Vrouw is het niet eens met de nieuwbouwplannen. Volgens haar worden de woontorens op de HAS-locatie te breed in verhouding tot de hoogte van de torens. Ook zorgen deze torens ervoor dat een aantal woningen en een basisschool aan de Ophoviuslaan te maken krijgen met minder lichtinval, aldus de stichting. Bovendien zou het bestemmingsplan niet voldoen aan het vereiste van voldoende woningdifferentiatie op de BAD-locatie. Ten slotte vreest zij dat de verkeersafwikkeling rond beide locaties niet goed is geregeld. (zaaknummer 201004031/1)

10.15 uur

Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

11.15 uur

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Ede van het bestemmingsplan 'Tennispark Keltenwoud en omgeving West Breukelderweg'. Het plan heeft betrekking op de bouw van een tennispark en vijf zogenoemde Ruimte voor Ruimtewoningen. Het tennispark wordt gevestigd op de Havikse Eng. De woningen liggen aan de West Breukelderweg. Twee omwonenden zijn het vooral niet eens met de komst van het tennispark. Zij vinden dat het gemeentebestuur de economische uitvoerbaarheid beter had moeten onderzoeken. Ook zou het tennispark de ecologische verbindingszone in de open ruimte tussen Ede en Bennekom aantasten. Ten slotte vrezen de omwonenden voor overlast van het verkeer van en naar het tennispark. (zaaknummer 201002872/1)

11.15 uur

Zitting over de vaststelling door de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland van een peilbesluit voor de polder De Noordplas. Deze polder ligt tussen Zoetermeer en Boskoop. Het peilbesluit heeft betrekking op de verhoging van meerdere waterpeilen in verschillende peilvakken. De waterpeilen worden verhoogd om op die manier meer tegendruk te geven aan (zout) kwelwater. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit in het noordelijk deel van de polder. De Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord) vreest juist dat de verhoging van de waterpeilen nadelige gevolgen zal hebben voor de landbouw. Met name de teelten die gevoelig zijn voor wateroverlast, zouden hieronder te lijden hebben, aldus LTO. Twee agrariërs uit Hazerswoude-Dorp vinden dat de peilverhoging niet bijdraagt aan de vermindering van chloride, hoewel dit wel de bedoeling zou moeten zijn. Volgens hen moet de gemaalcapaciteit verhoogd worden. Ook zijn zij bang voor wateroverlast. Daarom komen zowel LTO als de agrariërs in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201004281/1, 201004303/1 en 201004307/1)

13.15 uur

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Valkenswaard van het bestemmingsplan 'Rijtuigenmuseum Molenstraat'. Het plan maakt het mogelijk dat een interne bedrijfswoning bij het museum wordt gebouwd. De stichting 'Belangenplatvorm De Malpie e.o.' en twee inwoners van Dommelen vrezen dat de toegankelijkheid van het buitengebied wordt aangetast door deze verandering. Daarom komen ze tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201003997/1)