Provincie Drenthe

te Assen

Melding BUS-sanering, locatie: Rolderstraat 47 47a te Assen

De gemeente Assen heeft, ingevolge artikel 28, juncto artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij gedeputeerde staten van Drenthe, voor de locatie: Rolderstraat 47-47a te Assen.

De melding is ontvangen op 8 december 2010 en betreft een immobiele verontreiniging met PAK-10. De sanering bestaat uit het ontgraven van de verontreinigde grond (ca. 130 m3). De verontreinigde grond wordt ter verwerking afgevoerd. De ontgraving wordt met schone grond aangevuld. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij binnen vijf weken een schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag heeft ontvangen, waarin staat dat de melding niet in overeenstemming is met het voornoemde besluit. Deze mededelingsbrief is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer W. van Oosterom, telefoonnummer (0592) 36 53 34.