Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

15 december 2010

NWO biedt jong wetenschapstalent buitenlandervaring

31 jonge onderzoekers gaan met Rubicon naar het buitenland

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 31 jonge, veelbelovende onderzoekers een subsidie uit het programma Rubicon toegekend. Met Rubicon wil NWO pas gepromoveerde Nederlandse wetenschappers de kans geven om onderzoekservaring op te doen in het buitenland.

De meeste jonge onderzoekers vertrekken naar de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Andere kandidaten gaan onderzoek doen in Frankrijk, België, Denemarken, Duitsland, Zwitserland en Australië. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijk onderdeel van hun CV.

Acht buitenlandse onderzoekers gebruiken Rubicon om onderzoek te doen aan een Nederlandse instelling. NWO wil met Rubicon buitenlandse onderzoekers aantrekken voor een onderzoeksperiode in Nederland. Hiermee kan NWO de internationale mobiliteit van wetenschappelijk talent stimuleren.

In totaal dienden 161 onderzoekers een aanvraag in, 31 van hen ontvangen een Rubicon. Rubicon is voor jonge, veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers die nog aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan en van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten kan worden verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de Nederlandse wetenschap.

Extra financiering uit Brussel
Nederlandse instituten die een buitenlandse onderzoeker een jaar onderdak bieden, ontvangen 55.000 euro. Nederlanders die naar het buitenland gaan, krijgen een subsidie waarvan het bedrag afhankelijk is van de gekozen bestemming. Iedere ronde stelt NWO 1,7 miljoen euro beschikbaar voor Rubicon. Voor de rondes in 2010 ontvangt NWO bovendien cofinanciering via het programma 'Marie Curie Cofund Action' van de Europese Unie.

Verandering in Rubicon
Uit de recente evaluatie van het programma Rubicon bleek onder andere dat er binnen de wetenschap behoefte is aan een programma als Rubicon. De toekomstige financiering van Rubicon is echter onzeker. In 2011 zijn er voldoende middelen voor twee toekenningsrondes. Het ministerie van OCW heeft vooralsnog geen ruimte vrij gemaakt voor continuering van het programma. Omdat Rubicon een duidelijke meerwaarde biedt aan jonge onderzoekers heeft D66 in de Tweede Kamer een amendement ingediend voor de instandhouding van het programma. Op 16 december vindt de stemming plaats.

Rubicon
De naam van de subsidie komt van de rivier de Rubicon. Julius Caesar stak de rivier over voordat hij aan zijn zegereeks begon die leidde tot de uitspraak 'veni, vidi, vici'. Rubicon (www.nwo.nl/rubicon) geldt als een goede opstap voor een Veni uit de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Hieronder vindt u een alfabetische lijst van gehonoreerde onderzoekers.

Over NWO
NWO is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.


---

Meer informatie:

- NWO, afdeling Voorlichting en Communicatie

- t.: +31 (0)70 344 07 13, voorlichting@nwo.nl
- www.nwo.nl/rubicon


---

Persoonlijkheid en epigenese: metabole risicofactoren? Drs. G.J. Boersma (v) 13-04-1982, RUG -> Johns Hopkins University School of Medicine (USA), 24 maanden Het onderzoek richt zich op de hypothese dat zowel iemands persoonlijkheid als de interactie tussen zijn genetische achtergrond en de omgeving (met name rond de geboorte) belangrijk zijn voor het ontstaan van overgewicht en type 2 Diabetes op latere leeftijd.

Perspectiefname in conversaties
S. Bögels (v) 12-07-1982, RU -> University of Glasgow -> Language and Communication Group, Department of Psychology (UK), 12 maanden Bij het interpreteren van iemands uitingen in een gesprek, moet de luisteraar rekening houden met wat hij denkt dat de spreker weet. De onderzoeker gaat dit proces voor het eerst bekijken met behulp van hersenpotentialen en onderzoekt daarmee de neurocognitieve basis van het innemen van het perspectief van de spreker.

Pausdom in Avignon en Armenië
Dr. I. Bueno (v) 09-07-1978, Florence (IT) -> UL - Godsdienstwetenschappen (NED), 20 maanden
In de Middeleeuwen was de Pauselijke Curie een belangrijk cultureel centrum. Armenië speelde tijdens het Pausdom in Avignon een leidende rol in oost-west relaties. Hoe heeft het intellectuele debat in Avignon de relaties beïnvloed tussen Armenië en de kerk?

De interactie tussen individuen in taal
Dr. J. Dotlacil (m) 14-05-1979, UU -> University of California, Santa Cruz - Taalwetenschap (USA), 24 maanden Zinnen die de interactie tussen individuen/dingen uitdrukken, kunnen op veel manieren begrepen worden: in 'journalisten interviewden politici' is het niet zeker welke journalist welke politicus interviewde. Gewoonlijk weten we dat echter zonder expliciete aanwijzingen. Dit onderzoek bestudeert hoe dat komt.

Stereotypen in je brein: woorden of beelden?
Drs. R. Dotsch (m) 11-06-1980, RU -> Princeton University - Department of Psychology (USA), 12 maanden Psychologen gaan ervan uit dat stereotypen (kennis over groepen) enkel in de vorm van woorden in het brein gerepresenteerd worden. Onderzocht wordt of stereotypen voor een deel uit zintuiglijke informatie bestaan, zoals visuele beelden van typische groepsleden.

Explosieve reacties voor medische toepassingen
Dr. O. Fatunsin (m) 04-04-1978, University of Rostock (DE) -> RU - Synthetisch Organische Chemie (NED), 24 maanden De ultieme uitdaging voor een organisch chemicus is om een levende cel, of zelfs een levend organisme, te gebruiken als reactievat. De onderzoekers gebruiken explosieve reacties om met microscopische precisie eiwitten, suikers en tumoren te visualiseren.

Balans in de hersenen van Parkinsonpatiënten
Dr. M. Ferraye (v) 15-01-1983, Grenoble Institut des Neurosciences (FR) -> RU (NED), 24 maanden Balansstoornissen bij Parkinsonpatiënten zijn berucht. De behandeling is lastig. Met geavanceerde hersenscans bestuderen de onderzoekers hoe de hersenen het evenwicht controleren, en wat mis gaat bij Parkinsonpatiënten. Deze informatie kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

Zand in woest water
Dr. F. Grasso (m) 24-10-1982, Grenoble (FR) -> UU - Departement Fysische Geografie (NED), 24 maanden Brekende golven beuken tijdens zware stormen in op het strand en de duinen. Het voorspellen van kustafslag is echter nog problematisch. Deze onderzoeker gebruikt veldgegevens en laboratoriumexperimenten om te bepalen hoe het woeste water in brekende golven strandzand verplaatst.

Genregulatie tijdens embryonale ontwikkeling
Dr. S.M. Kooistra (v) 20-02-1981, RUG -> University of Copenhagen - Biotech Research & Innovation Centre (DK), 24 maanden Voor de embryonale ontwikkeling is het erg belangrijk dat het precieze tijdspunt en de hoeveelheid van expressie van allerlei genen goed gereguleerd worden. Met behulp van moleculaire technieken zullen de onderzoekers bestuderen hoe twee genen, die op hun beurt de expressie van andere genen reguleren, hierin een rol spelen.

Automatisch beslissen met tegenstrijdig advies
Drs. W.M. Koolen (m) 02-07-1982, CWI -> Royal Holloway - Computer Learning Research Centre (UK), 24 maanden Voor het nemen van moeilijke beslissingen vragen we advies aan experts. Maar die experts zijn het lang niet altijd eens. De onderzoekers ontwerpen nieuwe computerprogramma's die automatisch leren welk advies het beste gevolgd kan worden.

Zelfbedreigende informatie blijft spoken
Drs. J. Krans (v) 29-07-1982, RU -> University of New South Wales - School of Psychology (AU), 24 maanden Na een trauma kunnen mensen last hebben van ongewenste beelden die in hun hoofd blijven rondspoken. Hier is nog geen goede verklaring voor. Dit onderzoek bekijkt of de mate van zelfbedreiging van een trauma een verklaring biedt.

Het bestuderen van individuele nanodeeltjes
Dr. S.C.S. Lai (m) 20-07-1982, UL -> University of Warwick (UK), 24 maanden Hoewel aggregaties van nanodeeltjes in vele toepassingen te vinden zijn, is het onduidelijk hoe individuele nanodeeltjes zich gedragen binnen een aggregatie. In dit project zullen de onderzoekers methoden ontwikkelen om enkele nanodeeltjes te prepareren en de activiteit ervan te bestuderen.

Gezichtsverwerking bij sociaal angstigen
O. Langner (m) 10-04-1977, RU -> UC Louvain - Psychologie (BE), 24 maanden Sociaal angstige mensen verwerken gezichtsinformatie anders dan niet angstige mensen, maar de onderliggende mechanismen zijn nog onbekend. De onderzoekers testen een nieuw model van gezichtsverwerking, op basis van de bevinding dat sociaal angstige mensen gevoeliger zijn voor grove visuele gezichtsinformatie.

Chronic kidney disease and the risk of cardiovascular disease Drs. B.K. Mahmoodi (m) 14-04-1983, UMC Groningen -> Johns Hopkins School of Public Health - hart- en vaatziektes epidemiologie (USA), 24 maanden Het is bekend dat mensen met chronische nierziektes veel vaker hart- en vaatziektes ontwikkelen en sneller overlijden. In huidig onderzoek worden de gevolgen ervan voor de maatschappij en voor patiëntenzorg onderzocht in een internationaal samenwerkingsverband dat door het UMCG en het Johns Hopkins Institute, Baltimore, USA geleid wordt.

Fouten in het lokaliseren bij beweging
F. Maij, MSc (v) 25-05-1981, VU -> University of Birmingham - School of Psychology (UK), 24 maanden Onze hersenen combineren continu veranderende signalen van onze zintuigen tot een waarneming van de wereld. Hoe doen onze hersenen dit? De onderzoekers zullen het combineren van signalen bestuderen door fouten die we maken in het lokaliseren tijdens armbewegingen te onderzoeken.

A componential approach to perceptions of the classroom social climate Dr. M.T. Mainhard (m) 02-07-1976, UU -> Rijksuniversiteit Groningen - GION (NED), 12 maanden Het sociale klasklimaat bepaalt in belangrijke mate leerprestaties en leerplezier van leerlingen. De onderzoekers gaan na in welke mate de docent, de leerling, en de specifieke klas waarvan een leerling deel uitmaakt, het klimaat bepalen.

Spieken naar moleculen
Drs. J.W. van de Meent (m) 01-10-1980, UL -> Columbia University - Theoretische Biofysica (USA), 18 maanden Met moderne microscopie kunnen enkele eiwitten en moleculen worden geobserveerd en gemanipuleerd. Deze metingen produceren een ruizig signaal waaruit indirect mechanische eigenschappen van cellulaire componenten kunnen worden afgeleid. Wij ontwikkelen de statistische software die dit mogelijk maakt.

Optimization methods for extremal geometry
Dr. F.M. de Oliveira Filho (m) 29-10-1981, UvA -> Technische Universität Berlin - Institut für Mathematik (DE), 24 maanden In the past fifty years, optimization methods have found their way into everyday life, fundamentally changing disciplines such as logistics and economics. The researchers will investigate how such methods can be extended to deal with problems in other branches of mathematics, namely in geometry and combinatorics.

Bi-manual perceptual integration
Dr. M.A. Plaisier (v) 13-04-1982, UU -> Max Planck Institute for Biological Cybernetics - Sensory perception & action group (DE), 18 maanden Ons brein is in staat om perceptuele informatie van de twee handen moeiteloos te combineren. Om te onderzoeken hoe de informatie van beide handen wordt gecombineerd tot een enkele representatie van de wereld, geven wetenschappers beide handen conflicterende informatie.

Optica in beweging
Dr. ir. M. Poot (m) 03-03-1982, TUD -> Yale University - Nanodevices laboratory (USA), 24 maanden Kwantummechanica beschrijft de kleinste deeltjes zoals elektronen en atomen, maar niet de objecten die je in het dagelijks leven tegenkomt. Door kleine trillende balkjes af te koelen tot vlak boven het absolute nulpunt gaat de onderzoeker kijken hoe de overgang tussen de klassieke en kwantumwereld plaatsvindt.

Gezond ouder worden
Drs. A. Rana (m) 27-02-1981, UMC Groningen -> University of California, Los Angeles (USA), 24 maanden Mitochondriën zijn kleine energiefabriekjes in de cel. Wetenschappers geloven dat de mitochondriën de sleutel voor een gezond lang leven bevatten. De onderzoeker zoekt naar mogelijkheden om de functie van mitochondriën aan te passen om gezond een hoge leeftijd te bereiken.

Eiwitoppervlakken herkennen met nanodeeltjes
Dr. V. Saggiomo (m) 31-07-1980, Christian Albrechts Universität Kiel (DE) -> RUG - Synthetisch Organische Chemie (NED), 24 maanden De interacties tussen eiwitten zijn letterlijk van levensbelang. Soms gaat er iets fout met deze interacties, wat levensbedreigende gevolgen kan hebben. Met nanodeeltjes die interacties aangaan met eiwitoppervlakken kunnen deze fouten mogelijk worden hersteld. De onderzoekers gaan dergelijke nanodeeltjes ontwikkelen.

To bet or not to bet - Investigating the links between loss aversion, gambling and dopamine Dr. G. Sescousse (m) 16-02-1982, Centre de Neuroscience Cognitive (FR) -> RU (NED), 24 maanden We often tend to avoid risks leading to possible losses, even in the presence of potentially larger gains. This behaviour, known as 'loss aversion', has been shown to influence many real world decisions. Moreover, addictive behaviours such as compulsive gambling are thought to result from a disrupted loss aversion, which plays a role of 'cautionary brake' in everyday life. Here, we propose to use a pioneering approach combining functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) and psychopharmacology, in both healthy individuals and compulsive gamblers. This will allow to visualize brain activity supporting loss aversion behaviour, and to understand how it is modulated by dopamine, one of the major neurotransmitters in the brain. We hope to gain invaluable insight into the neurobiological mechanisms underlying loss aversion and compulsive gambling.

Op 't randje
Drs. J van Sijl (m) 21-07-1982, VU -> University of Bristol - Department of Earth Sciences (UK), 24 maanden Er is veel bekend over de chemische samenstelling van mineralen in de aarde. Met behulp van natuurlijke en nagemaakte stenen bestuderen we al jaren de verdeling van elementen van de korst tot de kern. Hoeveel elementen er blijven plakken op randjes van mineralen binnen in de aarde is echter grotendeels onbekend. Dit onderzoek gaat met geavanceerde computermodellen en hogetemperatuurexperimenten de geochemie van mineraalgrenzen bestuderen, om zo het gedrag van elementen in de aarde beter te begrijpen.

Zelfhulpcursus voor hartstamcellen
Dr. A.M. Smits (v) 17-11-1980, UMC Utrecht -> University College London - Molecular Medicine Unit (UK), 24 maanden Het hart bevat stamcellen, toch is het hart niet in staat zichzelf te herstellen na een hartaanval. De onderzoeker gaat op zoek naar signalen die de lokale stamcellen kunnen activeren zodat ze het beschadigde hart van binnenuit kunnen repareren.

Fine-tuning van babyboom
Dr. O. Vedder (m) 23-06-1980, RUG -> University of Oxford - Edward Grey Institute of Field Ornithology (UK), 24 maanden Vogels proberen hun jongen te hebben tijdens de voedselpiek. De exacte timing van deze voedselpiek is echter moeilijk te voorspellen. Dit onderzoek kijkt hoe mezen het uitkomen van hun eieren kunnen versnellen of vertragen aan de hand van last-minute temperatuurveranderingen.

Licht en beweging
Dr. E. Verhagen (m) 28-10-1980, FOM-Instituut AMOLF -> École Polytechnique Fédérale de Lausanne - Laboratory of Photonics and Quantum Measurement (CH), 24 maanden Een lichtdeeltje dat op een object valt geeft het object een minuscuul duwtje. De onderzoekers laten met die lichtkracht microscopische glazen ringetjes en roostertjes trillen. Ze willen er bovendien de objecten mee afkoelen, totdat kwantummechanische fluctuaties zichtbaar worden.

Scherper beeld voor kankerdiagnose
Dr. ir. R. Vinke (m), 20-03-1981, RUG -> Stanford University (USA), 24 maanden Positron Emissie Tomografie (PET) is een beeldvormende techniek voornamelijk toegepast voor de diagnose van kanker. Dit onderzoek ontwikkelt een prototype PET-systeem volgens een nieuw detectorconcept. De resulterende betere beeldkwaliteit leidt o.a. tot een vroegere diagnose, essentieel voor effectieve kankertherapie.

The etiology of obesity
Dr. J.V. van Vliet-Ostaptchouk (v) 08-06-1973, UMC Groningen -> University of Cambridge - Institute of Metabolic Science (UK), 12 maanden De laatste twintig jaar laat een alarmerende wereldwijde toename van obesitas zien die geassocieerd is met veel gezondheidsproblemen en mortaliteit. Ondanks de recente doorbraken in het genetisch onderzoek van obesitas is tot nu toe alleen een klein deel van de genen gevonden, die de genetische achtergrond van de ziekte verklaren. Ik wil onderzoeken hoe genen in interactie met een ongezonde leefstijl bijdragen tot het verhogen van het risico op obesitas.

Italian Saints and New Rulers: Carolingian Expansion and the Hagiographical Responses Compared Dr. G. Vocino (v) 29-06-1982, University Cà Foscari, Venice (IT) -> Universiteit Utrecht - Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (NED), 24 maanden Ook Karel de Grote als succesvolle veroveraar moest integreren. Hij wierp zich dus op als de beschermheer van lokale heiligen. Hoe werden in nieuw veroverde gebieden heiligenlevens ingezet om de gunst van de nieuwe heersers te verwerven?

Mass spectrometry based pathway analysis of KRAS mutated colon cancer cells Drs. S. Willems (m) 08-03-1979, LUMC -> Harvard Medical School - Cell Biology (USA), 24 maanden Gezonde cellen overleven en groeien dankzij een vernuftig raderwerk van (regel)eiwitten. Bij darmkankercellen is dit netwerk ernstig verstoord. De onderzoekers gaan dit complexe netwerk van eiwitten nauwkeurig in kaart brengen. Ook wordt de regulatie van deze eiwitten bestudeerd.

10-74


---