Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 14 december 2010

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over dreigende sluiting van de kinder alcoholpoli in Eindhoven


1. Kent u het bericht uit Eindhovens dagblad van 9 dec 2010, waarin staat dat de kinder alcoholpoli in Eindhoven met sluiting op 1 januari 2011 bedreigd wordt?


2. Bent u het met de PvdA eens dat gezien de positieve resultaten de poli niet dicht moet? Zo ja, hoe gaat u dit voorkomen? Zo nee, waarom niet?


3. Bent u bereid, zoals eerder aan de kamer toegezegd, om de financiering van de kinder alcoholpoli in Nederland structureel te financieren? Zo ja, wanneer kan dat geregeld zijn? Zo nee, waarom niet?


4. Deel u de zorgen van de PvdA dat de motivatie van samenwerkingsverband Eindhoven in het kader van terugdringen jonge drinkers, een deuk oploopt, nu de kinder alcoholpoli dreigt gesloten te worden? Zo nee, waarom niet?


5. Bent u bereid de kamer per brief te informeren over uw beleidsvoornemens om overmatig alcohol gebruik bij jeugd tegen te gaan? Zo ja, wanneer kan de kamer die verwachten? Zo nee, waarom niet?


6. Is er een coördinerend bewindspersoon die de aanpak van overmatig drinken onder jongeren coördineert?


7. Kunt u deze vragen beantwoorden voor aanvang van het kerstreces op 16 december 2010?
Partij van de Arbeid