Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 15 december 2010

Vragen van de leden Marcouch en Van Dam (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie

over bedreigingen tegen religieuze gebouwen en groepen in Amsterdam


1. Kent u het bericht "Moskeeën Amsterdam vrezen aanslagen" {1} en de eerdere schriftelijke vragen en de bijdrage aan een spoeddebat van leden van de PvdA-fractie over geweldsincidenten tegen religieuze gebouwen{2}?


2. Wat hebt u, mede in het licht van het feit dat in het regeerakkoord expliciet is opgenomen dat gewelddadige misdrijven met een discriminatoire achtergrond of motief zwaarder dienen te worden gestraft, sinds het spoeddebat van 4 november 2010 concreet ondernomen om bedreigingen tegen religieuze gebouwen tegen te gaan?


3. Wat is er sinds het spoeddebat van 4 november 2010 concreet door u gedaan naar aanleiding van uw toezegging om de registratie, de monitoring en het zichtbaar maken van incidenten te verbeteren? En wat hebt u concreet gedaan met u toezegging om de aangiftebereidheid te verbeteren?


4. Wat is uw mening over het feit dat gebruikers van moskeeën en synagogen zich kennelijk zo bedreigd voelen dat zij zich genoodzaakt voelen deze gebedshuizen zelf te gaan beveiligen?


5. Bent u nog steeds van mening een ieder verantwoordelijkheid is voor de eigen veiligheid "behalve als u dat niet meer aankunt. Dan moet de overheid erin"?{3} Zo ja, deelt u dan de mening dat synagogen en moskeeën meer dan tot nu toe het geval was, de steun van de overheid behoeven en hoe gaat u hieraan gevolg geven? Zo nee, waarom niet?


6. Is er bij de particuliere beveiliging van synagogen en moskeeën sprake van dat de beveiligers wapens dragen? Zo ja, om welke soort wapens gaat het en wat is uw mening daarover?


7. Kunt u zich voorstellen dat, ondanks dat het verboden is, mensen de neiging kunnen hebben om zichzelf te bewapenen als ze menen dat de overheid hen onvoldoende bescherming biedt? Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat gebruikers van moskeeën en synagogen zich weer voldoende beschermd voelen door de overheid? Zo nee, waarom niet?


8. Gaat u overleg voeren met de besturen van de betreffende gebedshuizen over hun beveiliging om te garanderen dat het gebruik van wapens blijft voorbehouden aan de politie? Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

PvdA-Voorlichting
Plein 2
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
Tel 070 - 318 2704
l.vdhelm@tweedekamer.nl

{1} http://fp.dagelijksestandaard.nl/2010/12/moskeeen-in-amsterdam-bedreigd/ en http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/1070651/2010/12/09/Moskeeen-Amsterdam-vrezen-aanslagen.dhtml {2} Vragen van de leden Kuiken, Marcouch en Van Dekken (allen PvdA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de recente brandstichtingen in religieuze gebouwen (nr. 303); Vragen van de leden Dijsselbloem en Marcouch (beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over aanslagen op moskeeën (nr. 305); Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie (28684 nr. 290); Handelingen Tweede Kamer met betrekking tot het spoeddebat Geweldsincidenten moskeeën van 4 november 2010. {3} "U bent net zoals ik verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid, behalve als u dat niet meer aankunt. Dan moet de overheid erin." Citaat van de minister van Veiligheid en Justitie tijdens het spoeddebat van 4-11-2010? I