Provincie Overijssel

Zwolle,15 december 2010

Zo zit het echt met de regeling voor helikoptervluchten Provincie is verantwoordelijk voor de locatie, Inspectie voor het luchtruim

Het leek er even op dat niet helemaal duidelijk of bekend is hoe het geregeld is met ontheffingen of vergunningen voor helikoptervluchten. En dus werden er vragen gesteld in de Statencommissie Ruimte, Water en Duurzaamheid. Gedeputeerde Staten hebben in een brief aan Provinciale Staten de regeling uiteengezet.

Er bestaat zoiets als een 'Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik' van een terrein voor het opstijgen en landen van een luchtvaarttuig (TUG). Gedeputeerde Staten (GS) zijn sinds 1 november 2009 bevoegd gezag als het gaat om het verlenen van een ontheffing aan indieners van een aanvraag voor een dergelijke incidentele vlucht. Dat betekent dat voor starts en landingen van luchtvaarttuigen, waaronder helikopters, een ontheffing nodig is waarvoor GS de aanvraag beoordelen. GS beoordelen hierbij of de locatie geschikt is om op te stijgen en te landen. Vragen die daarbij worden gesteld, zijn o.a. is het een natuurgebied, is er sprake van aanmerkelijke (geluids)hinder in de directe omgeving en is er voldoende afstand tot woningen. Er wordt, kortom, getoetst aan ruimtelijke- en milieuaspecten. GS toetsen dus uitsluitend de locatie in relatie tot het opstijgen en landen. Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) is verantwoordelijk voor het gebruik van het luchtruim. De regeling voor Tijdelijk en Uitzonderlijk gebruik is in nauw overleg met alle gemeenten in Overijssel tot stand gekomen. Bij het afgeven van een ontheffing zijn GS verplicht overleg te voeren met de burgemeester van de gemeente waarin het betreffende terrein ligt. Een gemeente kan inhoudelijk bezwaar maken tegen de ontheffing. Een locatie mag maximaal 12 dagen per jaar gebruikt worden onder deze regeling. Dit is een afspraak die alle provincies gezamenlijk hebben gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben geen bevoegdheid om het gebruik van het luchtruim te beperken en zien geen noodzaak om tot een totaalverbod tot het opstijgen en landen vanaf een tijdelijke locatie te komen.


Provincie Overijssel