Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 14 december 2010

Vragen van het lid Heijnen (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

over de toegankelijkheid van overheidswebsites


1. Wilt u kennis nemen van het onderzoek van de Stichting Waarmerk Drempelvrij.nl waaruit blijkt dat veel gemeenten niet voldoen aan de richtlijnen voor de toegankelijkheid van verheidswebsites?


2. Wat is uw oordeel over de uitkomst van dit onderzoek, i.c. gemeenten voldoen niet aan de richtlijnen voor overheidswebsites waardoor zij minder goed toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking en senioren?


3. Bent u gelet op de uitspraak van uw voorganger, staatssecretaris Bijleveld, over het invoeren van wetgeving bij het in gebreke blijven van gemeenten eind 2010, voornemens wetgeving in te voeren die overheden, waaronder gemeenten, dwingt de aan de webrichtlijnen te voldoen? Zo ja, wanneer kunnen we die tegemoet zien? Zo niet, waarom niet?


4. In hoeverre bent u voornemens om de overige aanbevelingen van de Stichting Waarmerk Drempelvrij.nl om de toegankelijkheid van overheidswebsites te bevorderen op te volgen?


5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het voldoen aan de webrichtlijnen van de elektronische dienstverlening van de rijksoverheid zelf, inclusief ZBO's?


6. Is het waar dat vanwege de dominantie van de markt voor gemeentewebsites door een beperkt aantal partijen de kosten voor het upgraden van de webrichtlijnen kunnen oplopen tot tienduizenden euro 's? Zo ja, bestaat hierdoor het risico dat gemeenten door de budgett aire krapte zullen afzien van het upgraden van elektronische dienstverlening naar de webrichtlijnen? Welke mogelijkheden zijn er volgens u om het upgraden goedkoper te laten plaatsvinden?