Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 14 december 2010

Vragen van de leden Kuiken en Heijnen (beiden PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

over de administratieve lasten van commercieel getinte WOB-verzoeken


1.
Wilt u kennis nemen van bijgevoegd bericht, waarin een politiemedewerker vertelt over de uitvoering van een WOB-verzoek voor het vullen van een commerciële sms-dienst?{1}


2.
Signaleert u ook een toename van het aantal WOB-verzoeken voor commerciële doeleinden en de bijbehorende kosten om de gevraagde informatie te leveren? Kunt u inzicht verschaffen in deze ontwikkeling?


3.
Deelt u onze mening dat het ongewenst is dat schaarse politiecapaciteit louter en alleen ingezet wordt om informatie aan te leveren aan een commerciële dienst die een beperkte nieuwswaarde heeft? Zo ja, wat wilt u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?


4.
Hebben overheidsorganisaties bij WOB-verzoeken de mogelijkheid om bij de aanvraag te toetsen of informatie al via andere openbare kanalen beschikbaar is en het aanleveren van nieuwe gegevens proportioneel is? Zo nee, zouden zij die ruimte niet moeten hebben?


5.
Wat voor initiatieven ontplooit u om de openbaarheid van overheidsinformatie te waarborgen, maar te voorkomen dat er veel tijd en geld verloren gaat bij het op maat aanleveren van informatie aan iedereen die daarom vraagt?