Ingezonden persbericht


Arnhem, 9 december 2010

Laatste vergadering Gelderse Staten in 2010

Op woensdag 15 december komen Provinciale Staten voor hun laatste vergadering van 2010 bijeen in het Huis der provincie in Arnhem. Op de agenda staan onder andere het burgerinitiatief van Platform Voorst over de N345 en het voorstel van Gedeputeerde Staten over de aanpak van de kern Voorst, de overbruggingssteun aan Museumpark Oriëntalis, de N322 Zaltbommel, vaststelling van de Ruimtelijke verordening Gelderland en de financiële positie van het Provinciaal Meerjarenprogramma Vitaal platteland. De Statenvergadering begint om 10.00 uur en zal zeker tot het eind van de middag duren. Via de website van de provincie is de vergadering rechtstreeks te volgen (statenlive).

Een overzicht van de agendapunten:
In de Statencommissie MEZ van 1 december is het burgerinitiatief van Platform Voorst, waarin gepleit wordt voor het onderzoeken van een extra variant voor de rondweg Voorst, uitgebreid besproken. De meeste fracties gaven aan pas op 15 december met een definitief standpunt te komen. Van belang hierbij is het (vervolg)voorstel van Gedeputeerde Staten over de aanpak van de kern Voorst. Als een van de laatste agendapunten komt ook de rapportage van de Commissie van Onderzoek naar het instrument Burgerinitiatief aan de orde (met voorstellen ter verbetering), Het instellen van een vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van de Commissaris van de Koningin, Museumpark Oriëntalis, vanwege een algehele restauratie sinds eind 2009 gesloten, heeft voor een goede doorstart geld nodig. Er stond al een bedrag van 9 ton gereserveerd als investeringssubsidie. GS stellen voor dit bedrag nu om te buigen tot exploitatiesubsidie voor twee jaar, Voor de vernieuwing van dagrecreatieterreinen ligt er een voorstel om het beschikbare bedrag van 1 miljoen te verdelen over drie recreatieschappen (Veluwe en Arnhem-Nijmegen 625.000, Rivierengebied 230.000 en Achterhoek-Liemers 145.000), De aanpak van het fileknelpunt bij Zaltbommel (N322) kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het college kiest voor een verbreding van de N322 en omleiding via Middelweide. Voor de eerste fase is een bedrag van 10,6 miljoen euro nodig. De Staten moeten zich hierover uitspreken, De Ruimtelijke Verordening Gelderland bevat regels over de inhoud, toelichting en onderbouwing van bestemmingsplannen. Gemeenten krijgen een termijn waarbinnen bestemmingsplannen moeten zijn aangepast, Het opheffen van de asfaltcentrale Bruil in Wageningen en de mogelijke verplaatsing naar Arnhem heeft kosten met zich meegebracht. Provinciale Staten moet besluiten over het voorstel van het college om Bruil een bedrag van ruim 408.000 euro toe te kennen en de gemeente Arnhem ruim 486.000 euro, PS moet toestemming geven om een bedrag van 5 ton beschikbaar te stellen voor het laatste jaar (2011) van het Actieprogramma Ruimtelijke kwaliteit. Dit geld wordt gebruikt voor het afronden van lopende projecten, het vastleggen van de ervaringen en het blijven voeren van de dialoog over ruimtelijke kwaliteit met alle betrokkenen, Over de financiële positie van het Provinciaal Meerjarenprogramma Vitaal Gelderland is al meerdere malen gesproken. In een motie van 10 november vroeg PS aan GS om voor bepaalde onderdelen de subsidiestop op te heffen en in onderhandeling met rijk en contractpartners te zoeken naar financiële ruimte. Ook de herprogrammering en herijking van de Ecologische Hoofdstructuur moest aan bod komen. De Staten spreken daar in hun vergadering van 15 december over, De beleidsevaluatie van het Gelders Klimaatprogramma met aanbevelingen voor het tweede uitvoeringsprogramma wordt besproken. Hierbij wordt ook betrokken een eerder aangenomen motie van PS (31 maart 2010) over windturbines, biovergisting en zonne-energie.

Op de website van de provincie zijn alle stukken van deze vergadering te downloaden.