KPMG

Nieuwe controleverklaring per 15 december 2010
Met ingang van 15 december 2010 heet de accountantsverklaring `controleverklaring'

Vanaf 15 december 2010 heet de accountantsverklaring `controleverklaring' en zijn er nieuwe teksten beschikbaar die worden gehanteerd als uitkomst van een controleopdracht. De aanpassingen zijn het gevolg van de nieuwe Nederlandse controlestandaarden en zijn in lijn met de internationale wijzigingen als gevolg van de herziene `International Standards on Auditing' (de `Clarified ISAs'). Deze factsheet geeft informatie over de aanpassingen in de controleverklaring, alsmede over de ingangsdatum en toepassing daarvan. Ten opzichte van de huidige accountantsverklaring is er sprake van een aantal aanpassingen die met name voortvloeien uit de internationale wijzigingen als gevolg van de Clarified ISAs. De volgende aanpassingen worden in deze factsheet toegelicht: · Opschrift · Omschrijving van de verantwoordelijkheid van het bestuur · Verwijzing naar Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden · Verduidelijking van het oordeel over het jaarverslag Opschrift De titel van de verklaring luidt nu: `Controleverklaring van de onafhankelijke accountant'. De term controleverklaring geeft duidelijker weer dat het gaat om het product als uitkomst van een controleopdracht. De toevoeging `van de onafhankelijke accountant' geeft aan dat de accountant alle relevante ethische voorschriften heeft nageleefd met betrekking tot de onafhankelijkheid. Internationaal is d e verwijzing naar de onafhankelijke positie van de accountant reeds gebruikelijk. Controleverklaring / December 2010

Omschrijving van de verantwoordelijkheid van het bestuur De verantwoordelijkheid van het bestuur is duidelijker omschreven dan voorheen. Dit betekent niet dat de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de jaarrekening is gewijzigd of dat daar een andere opvatting over bestaat. Verwijzing naar Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden In de paragraaf over de verantwoordelijkheid van de accountant is nu vermeld dat de controle is uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Deze laatste zinsnede is toegevoegd om beter aan te geven dat de accountant bij de uitvoering van zijn controle niet alleen de wet, maar ook de door zijn beroepsorganisatie voorgeschreven controlestandaarden heeft toegepast. Verduidelijking van het oordeel over het jaarverslag De verantwoordelijkheden, alsmede de aard en de omvang van de werkzaamheden die de accountant uit hoofde van Titel 9 Boek 2 BW ten aanzien van het jaarverslag uitvo ert, zijn niet gewijzigd. Wel is het moment aangegrepen om de tekst van de controleverklaring beter aan te laten sluiten bij de eisen die Titel 9 Boek 2 BW in dit kader aan de accountant stelt. Ingangsdatum en toepassing De nieuwe tekst van de controleverklaring is van toepassing met ingang van 15 december 2010. Er is sprake van een zogenoemd `big bang'-scenario: alle controleverklaringen die worden afgegeven op of na 15 december 2010 volgen de nieuwe tekst, ongeacht het boekjaar waarop de controle zich richt. De nieuwe teksten zijn van toepassing op zowel wettelijke (jaarrekening-)controles als vrijwillige (jaarrekening-) controles en overige controles van financiële overzichten.

Ten slotte De nieuwe tekst van de controleverklaring kan gevolgen hebben voor uw drukproef. Een voorbeeldtekst van de nieuwe controleverklaring is hierna opgenomen. Dit betreft de goedkeurende verklaring bij een jaarrekening die is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Nadere informatie Uw KPMG-contactpersoon informeert u graag nader over de informatie zoals opgenomen in deze factsheet.

Voorbeeld: Goedkeurende controleverklaring bij een jaarrekening opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, die geen geconsolideerde jaarrekening bevat. Voor andere teksten zie www.NIVRA.nl CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 20XX van ... (naam entiteit(en)) te ... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 20XX en de winst-en-verliesrekening over 20XX met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepa ste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van ... (naam entiteit(en)) per 31 december 20XX en van het resultaat over 20XX in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Plaats en datum NAAM ACCOUNTANTSPRAKTIJK

(naam accountant) RA
De in dit document vervatte informatie is van algemene aard en is niet toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Wij streven ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. Wij kunnen echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft. Daarom adviseren wij u op grond van deze informatie geen beslissingen te nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie. © 2010 KPMG Accountants N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland.172_1210

Controleverklaring / December 2010

---- --