Gemeente Utrecht
|Datum 15 december 2010                        |
|                                   |
|Eerste resultaten doorlichting gemeente Utrecht            |
|De gemeente Utrecht kan fors besparen op haar inkoop en overhead. Dit |
|blijkt uit de eerste twee doorlichtingsrapporten van Berenschot die  |
|vandaag door het college zijn vastgesteld. De externe doorlichting van|
|de gemeentelijke organisatie moet in samenhang met andere maatregelen |
|vanaf 2014 een structurele besparing van E 55 miljoen opleveren. De  |
|komende maanden worden nog negen andere organisatieonderdelen     |
|doorgelicht. Bij de Voorjaarsnota krijgt de gemeenteraad een     |
|totaalpakket aan bezuinigingsvoorstellen aangeboden, waarin ook de  |
|uitkomsten van de kerntakendiscussie en het terugbrengen van de    |
|externe inhuur worden betrokken.                   |
|                                   |
|Wethouder Organisatievernieuwing Jeroen Kreijkamp: "De doorlichting  |
|van de gemeentelijke organisatie is een belangrijk onderdeel van het |
|programma Organisatievernieuwing waarmee het college de komende vier |
|jaar de gemeente Utrecht moderner, vraaggerichter en slanker wil   |
|maken."                                |
|                                   |
|Doorlichting Inkoop                          |
|De belangrijkste conclusies zijn dat de gemeente Utrecht qua     |
|professionaliteit van de inkooporganisatie achter loopt op      |
|vergelijkbare organisaties, dat beperkter gebruik gemaakt wordt van  |
|raamcontracten en dat zowel de inkoopstromen als de inkooporganisatie |
|versnipperd zijn. Dat leidt tot een mogelijke besparing van minimaal E|
|8,3 miljoen, gelet op de uitgaven van 2008 en 2009. Dit bedrag wordt |
|nog geactualiseerd op basis van een uitgavenanalyse 2010. De     |
|gemeentesecretaris heeft van het college de opdracht gekregen quick  |
|wins zo spoedig mogelijk te realiseren.                |
|                                   |
|Doorlichting Overhead                         |
|De kosten van de overhead in de gemeente Utrecht zijn vergelijkbaar  |
|met andere 100.000+ gemeenten, blijkt uit het rapport. Als we kijken |
|naar een kleine groep 100.000+ gemeenten met een lage overhead zou er |
|een besparingspotentieel van E 12,7 miljoen zijn. Hoeveel er in    |
|Utrecht op overhead bezuinigd kan worden, hangt af van de mate waarin |
|de bedrijfsvoering op orde is én van het verandervermogen van de   |
|organisatie.                             |
|                                   |
|Voorjaarsnota 2011                          |
|Op dit moment worden nog negen andere organisatieonderdelen      |
|doorgelicht. Hoeveel en wat Utrecht precies gaat bezuinigen op inkoop |
|en overhead wil het college in samenhang met de resultaten van de   |
|andere doorlichtingen bekijken. Bij de Voorjaarsnota krijgt de raad  |
|een totaalpakket aan bezuinigingsmogelijkheden voorgelegd.      |
|                                   |
|Minder externe inhuur                         |
|In november jl. werd bekend dat Utrecht E 25 miljoen minder uitgaf aan|
|de inhuur van externen dan vorig jaar. Niet al deze besparingen zijn |
|structureel te vertalen of in te boeken als een bezuiniging die    |
|bijdraagt aan de noodzakelijke bezuiniging van E 55 miljoen. Voor 2011|
|kan een bedrag van E vijf miljoen structurele besparing op externe  |
|inhuur worden ingeboekt.                       |
|                                   |
|De rapporten Doorlichting Inkoop en Doorlichting Overhead kunt u via |
|de link bekijken.                           |
|