Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Rijswijk, 15 december 2010

Na lange Visserijraad meer ruimte gecreëerd voor de pulsvisserij

Na een lange onderhandelingsronde is de Visserijraad afgerond met uiteindelijk voor Nederland redelijk bevredigende resultaten. Ronduit positief is de uitkomst dat het aantal vergunningen voor het gebruik van het innovatieve pulstuig door de Nederlandse Noordzeevisserij is verdubbeld tot 42. Dit was een vurige wens van de Nederlandse sector die daarbij gesteund werd door de milieuorganisaties WNF en Stichting De Noordzee evenals de staatssecretaris van EL&I, de heer Henk Bleker. Het is nu zaak om het gebruik van dit tuig in de toekomst veilig te stellen. Sector, ministerie en wetenschappers gaan daar voluit mee aan de gang.

Daarentegen is het teleurstellend dat het aantal zeedagen weer verder is gekort met 10 % voor de boomkorkotters, hetgeen verband houdt met het beheerplan tong en schol. De niet boomkorkotters, zoals twinriggers, krijgen zelfs 15% minder zeedagen in 2011. Deze korting houdt verband met het herstelplan voor de Noordzeekabeljauw, een vissoort waarvan Nederland maar een marginaal aandeel in het Noordzeequotum heeft.

Al met al neemt de inzetbaarheid van de Noordzeevloot ook in 2011 verder af.

Voor wat betreft de TAC's voor 2011 gaat de schol-TAC met 15% omhoog en blijft de TAC voor Noordzeetong op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dit geeft aan dat het met deze voor Nederlandse essentiële Noordzeebestanden heel goed gaat: alle lichten staan op groen.

Echter, wederom wordt de TAC voor de geassocieerde bestanden zoals in het bijzonder tarbot, griet, tongschar, schar en bot ook in 2011 gekort. De reductie van de quota van deze bestanden, die alle in samenhang met de tong- en scholvisserij meegevangen worden, is de zoveelste keer op rij en is in de ogen van de Nederlandse sector volkomen onterecht. Door flink verzet van de staatssecretaris is de korting beperkt gebleven tot 5%.

Voor de pelagische bestanden is in afstemming met Noorwegen besloten de TAC voor Noordzeeharing met 22% te verhogen. De TAC voor westelijke horsmakreel blijft vrijwel op hetzelfde niveau maar die voor de Noordzeehorsmakreel wordt zonder reden met 5% gekort en die voor silversmelt zelfs met 8%. Ook hier geldt dat de staatssecretaris erger heeft weten te voorkomen.

De quota voor makreel zullen voor de Europese en dus ook Nederlandse vissers zullen worden verhoogd met ca. 9% stijgen in 2011, alhoewel de exacte stijging berekend moet worden in januari as. Al in oktober had de EU tot teleurstelling van de Nederlandse visserijsector met IJsland, Faroer en Noorwegen afgesproken dat de voor Nederland zeer belangrijke TAC voor blauwe wijting in overleg met de betrokken andere landen met 92% gekort wordt.

Tenslotte is het jammer dat de Europese Commissie de deur naar de Faroer Eilanden open heeft gehouden om voor 2011 alsnog een bilateraal visserijakkoord te sluiten. Juist in het kader van de zeer moeizame makreelonderhandelingen en de onbuigzame positie van de Faroer had Commissaris Damanaki steeds aangegeven het dreigement om geen bilateraal akkoord te sluiten ook echt toe te passen. Ze geeft nu een verkeerd signaal af.

*-*-*

Noot redactie:(