Provincie Overijssel

Besluitenlijst Van 14 december 2010

Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel

Onderwerp: Brief aan gemeenten over financiële bijdrage aan festival Kunsten op Straat (GM-beslissing d.d. 09-12-2010) Kenmerk: 2010/0198389

KUNSTen OP STRAAT maakt deel uit van het vierjarige festivalbeleid van de provincie Overijssel, waarvoor slechts vier festivals geselecteerd zijn. Hiermee draagt het festival in belangrijke mate bij aan het neerzetten van de provincie Overijssel als een provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. KUNSTen OP STRAAT programmeert in een tiental gemeenten en heeft de inwoners en bezoekers veel te bieden. De substantiële bijdrage van gemeenten staat onder druk. GS besluiten een brief te sturen aan die gemeenten waar Kunsten op straat voornemens is in 2011 te programmeren. In deze brief benadrukt de provincie dat Kunsten Op Straat in die gemeenten mag programmeren die ook substantieel bijdragen. Juist nu is het zaak om het belang van cultuur te onderstrepen.

Onderwerp: (GM-beslissing d.d. 09-12-2010)
Kenmerk: 2010/0211786

In stemmen met voorstel tot afkoop beheer en onderhoud Kanoverdraagplaatsen in Waterschappen Regge/Dinkel en Groot Salland. En een GS brief toesturen aan de besturen van de Waterschappen.

Onderwerp: Vereniging Platform Lightrail
(GM-beslissing d.d. 09-12-2010)
Kenmerk: 2010/0205775

Gedeputeerde staten hebben besloten om, samen met de gemeenten Zwolle en Kampen, lid te worden van de Vereniging Platform Lightrail. Deze vereniging (in oprichting) beoogt het bundelen en delen van kennis van decentrale overheden, die lightrailprojecten willen realiseren en daarbij gezamenlijk belangen willen behartigen. Voor Overijssel is de voorbereiding van de Regiotram tussen Zwolle en Kampen aanleiding om toe te treden tot deze vereniging.

Onderwerp: Landinrichting Rijssen, ontwerp-begrenzingenplan Rijssen-west (GM-beslissing d.d. 10-12-2010) Kenmerk: 2010/0202562

Gedeputeerde Staten hebben het Begrenzingenplan voor de Landinrichting Rijssen, deelgebied Rijssen-West, in ontwerp vastgesteld en zenden dit aan de daarvoor in aanmerking komende openbare lichamen met verzoek om reactie. Het ontwerp-Begrenzingenplan bestaat uit een kaart met een algemene toelichting. Op de kaart zijn de toe te wijzen wegen en waterlopen aangegeven waarvan het eigendom, beheer en onderhoud wordt toegewezen aan de gemeenten en het waterschap. De bij deze toewijzing betrokken gronden maken geen onderdeel uit van de aanstaande wettelijke verkaveling van het deelgebied Rijssen-West.

Onderwerp: Benoeming van de heer G.C. Geerdink in de Uitvoeringscommissie Enschede-Zuid (GM-beslissing d.d. 10-12-2010) Kenmerk: 2010/0190988

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de heer G.C. Geerdink benoemd als lid van de Uitvoeringscommissie Enschede-Zuid, namens LTO Noord. De heer Geerdink vervangt hiermee de heer J.G. Berenbroek, die op eigen verzoek is teruggetreden uit deze commissie

Onderwerp: Verlening subsidie project "Open Innovation Centre Advanced Materials (OICAM)". Economische innovatie, Clusters en netwerken 2010. (GM-beslissing d.d. 10-12-2010) Kenmerk: 2010/0208610

Gedeputeerde Staten van Overijssel zetten in op het versterken van de kenniseconomie in Overijssel en investeren daartoe in clustervorming en open innovatie-initiatieven. Het doel hierbij is om in samenwerkingsverbanden kennis te vertalen naar nieuwe bedrijvigheid, wat uiteindelijk moet leiden tot nieuwe banen in de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten stichting OICAM een bijdrage van ¤ 750.000,-- te verlenen voor het opzetten en aansturen van het innovatiecluster OICAM (Open Innovation Center Advanced Materials). Stichting OICAM stelt zich ten doel het aanjagen, versnellen en realiseren van duurzame innovaties in Oost-Nederland op het gebied van advanced materials. De initiatiefnemers zijn Ten Cate en API. Saxion en Windesheim zijn belangrijke partners. Het project sluit aan bij het speerpuntgebied 'Hightech systemen en materialen' en versterkt de concurrentiepositie van de kennisintensieve maakindustrie in Oost Nederland.

Onderwerp: Beantwoording vragen dhr. Veltkamp over het Natuurbeheerplan 2011 (GM-beslissing d.d. 10-12-2010) Kenmerk: 2010/0209620

De heer Veltkamp (VVD) heeft in de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Water en Duurzaamheid (Cie. RWD) van 17 november 2010 enkele informatieve vragen gesteld over het door GS vastgestelde Natuurbeheerplan 2011. GS besluiten hun antwoord schriftelijk aan de leden van de Cie. RWD) te sturen.

Onderwerp: Inspectiebezoek gemeentearchief Dalfsen (GM-beslissing d.d. 13-12-2010)
Kenmerk: 2010/0190911

GS hebben kennis genomen van het verslag van het inspectiebezoek aan het gemeentearchief Dalfsen. GS constateren dat de zorg voor het archief op orde is. Met waardering hebben GS er kennis van genomen dat een calamiteitenplan voor het archief binnenkort wordt vastgesteld.

Onderwerp: Inspectiebezoek gemeentearchief Hellendoorn (GM-beslissing d.d. 13-12-2010)
Kenmerk: 2010/0202780

GS hebben kennis genomen van het verslag van het inspectiebezoek aan het gemeentearchief van Hellendoorn op 10 november 2010. GS constateren dat de zorg voor en het beheer van het gemeentearchief op orde zijn. GS hebben er kennis van genomen dat de archiefbewaarplaats zal worden voorzien van een nieuwe klimaatregelinstallatie. GS adviseren burgemeester en wethouders van Hellendoorn om voor 1 mei 2011 een machtiging vervanging archiefbescheiden voor Wabodocumenten aan te vragen; tot die tijd zien GS af van handhaving van verplicht gedeeltelijk archiveren op papier van Wabo-aanvragen.

Onderwerp: doorverbinding Gronau-Enschede-Hengelo
(GM-beslissing d.d. 13-12-2010)
Kenmerk: 2010/0212900

Gedeputeerde Staten hebben een brief gezonden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, waarin wordt aangedrongen op een onderzoek naar de mogelijke doorverbinding van de treindienst Gronau-Enschede naar Hengelo.

Onderwerp: Herbeschikking IJsselmijgelden Deventer Havenkwartier Kenmerk: 2010/0190739

Provincie en gemeente investeren samen in het Havenkwartier te Deventer. Er zijn twee projecten die als belangrijke aanjager voor de herstructurering van het gehele Havengebied gelden. Gedeputeerde Staten heeft besloten de komende jaren ¤907.560 in de herbestemming van het silogebied en het project kloppend hart 'Havenplein' te investeren.

Onderwerp: Integrale planning voor de P&C cyclus van het kalenderjaar 2011 Kenmerk: 2010/0202799

GS stellen de integrale planning voor de planning & control cyclus van het kalenderjaar 2011 vast.

Onderwerp: Beantwoording vragen in Statencommissie RWD d.d. 17 november 2010 over recreatieve helikoptervluchten Kenmerk: 2010/0208745

GS besluiten, in antwoord op de door de fractie GroenLinks tijdens de vergadering van de statencommissie RWD d.d. 17 november aan gedeputeerde Rietkerk gestelde vragen, aan PS een brief te sturen waarin zij aangeven dat het beleid voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een luchtvaartterrein in nauw overleg met alle gemeenten tot stand is gekomen en dat een totaalverbod tot het opstijgen en landen van een tijdelijke ­ binnen ons beleid passende ­ locatie daarom niet gewenst en niet noodzakelijk is.

Onderwerp: Woonvisie Twenterand: "Prettig wonen in de rand van Twente" Kenmerk: 2010/0208193

In de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel zijn aspecten (o.a. afstemming met buurgemeenten;woningbouwprogrammering; herstructurering bestaande woongebieden e.d.) opgenomen waar een woonvisie van de gemeente aan moet voldoen zodat het college van Gedeputeerde Staten een woonvisie als beleids- en ontwikkelingskader aan kan merken. De woonvisie van de gemeente Twenterand is in overeenstemming met het provinciaal beleid. Gedeputeerde Staten stemmen dan ook in met de woonvisie van de gemeente Twenterand.

Onderwerp: Afronding Raamplan Fietspaden.
Kenmerk: 2010/0103328

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten het gebruik van het Raamplan Fietspaden af te ronden en per 1 januari 2014 te beëindigen. Met de uitvoering van het Raamplan Fietspaden heeft de provincie Overijssel sinds 1978 de realisatie van een provinciebreed fietsroutenetwerk voor toeristisch fietsverkeer en woon-werk verkeer gestimuleerd. De uitvoering van het raamplan heeft geleid tot een toeristisch fietsroutenetwerk van 3.100 km in Overijssel. Dat fietsroutenetwerk is onderling verbonden door een fietsknooppuntensysteem. Overijssel heeft daarmee een fijnmazig, regionaal gespreid en kwalitatief goed fietsroutenetwerk. Gedeputeerde Staten willen voortaan samen met partners insteken op het aantrekkelijker maken van het netwerk en het vermarkten ervan.

Onderwerp: Subsidieverlening Programma ICT Diensteninnovatie Overijssel, tender 2010-II. Kenmerk: 2010/0212303

Gedeputeerde staten van Overijssel stimuleert economische innovatie via onder meer het het programma ICT Diensteninnovatie Overijssel. De focus ligt op dienstenontwikkeling door verandering en vernieuwing in de maatschappelijke sectoren onderwijs, wonen/zorg, creatieve industrie, overheidsdienstverlening en kennistransfer. GS besluiten 4 projectaanvragen te honoreren in de laatste tender van dit programma:
1. 'Nationaal Kenniscentrum Centre4Cloud' van Kennispark te Enschede.
2. 'Cliëntregie in Zorg II: serviceportaal levenmetzorg.nl' van stichting Maatschappelijke Deelname Organisatie te Deventer.
3. 'Sportief Zwolle IPTV Platform' van stichting Sportief Zwolle te Zwolle.
4. 'Diensten over Glas' van Novay te Enschede. In totaal heeft GS met het programma ruim 6 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve breedband-ICT diensten. De samenvattingen van de projecten worden gepubliceerd op de website van de provincie Overijssel: http://www.overijssel.nl/thema's/economie/economische/ict

Onderwerp: Provinciale bijdrage t.b.v. uitbreiding P+R terrein station Dalfsen Kenmerk: 2010/0214775

De provincie Overijssel investeert ¤85.000 in 86 extra P+R parkeerplaatsen bij station Dalfsen. Deze investering draagt bij aan kwaliteitsverbetering en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer op het traject van de Vechtdallijnen (Zwolle-Emmen). Door de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen worden de overstapmogelijkheden op het station tussen auto, trein en fiets vergroot. Dit is een van de projecten waarmee de provincie de reizigersgroei in het openbaar vervoer wil stimuleren. Naast de bijdrage van de provincie stellen ook de gemeente Dalfsen, het Rijk en NS-Poort geld beschikbaar.

Onderwerp: Aanpassing Uitvoeringsbesluit Subsidies (verder: UBS) paragraaf 7.3 Jeugdzorg en nieuwe paragraaf 7.15 Jeugd - preventief en activiteiten Jeugdbeleid Kenmerk: 2010/0212492

GS besluiten de paragraaf 7.3 Jeugdzorg in het Uitvoeringsbesluit Subsidies (UBS) aan te passen aan het beleid zoals vastgesteld in onder andere het Uitvoeringsprogramma 2011. Vanaf 2011 wordt de zorg bekostigd via de nieuwe systematiek trajectfinanciering. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van de subsidies voor dit onderwerp. Deze gevolgen zijn opgenomen in paragraaf 7.3 van het UBS. Tevens hebben GS besloten een nieuwe paragraaf op te nemen voor de preventieve en overige activiteiten jeugdbeleid. GS bepalen de datum van inwerkingtreding van deze paragraven op 01-01-2011.

Onderwerp: Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor schapenhouderij Van Assen in Zwolle Kenmerk: 2010/0215510

Gedeputeerde Staten (GS) verlenen een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet aan schapenhouderij Van Assen in Zwolle. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat het bedrijf geen nadelige effecten heeft voor de planten die zijn beschermd in het natuurgebied 'IJsseluiterwaarden'. In april van dit jaar hebben GS al een ontwerp van deze vergunning vastgesteld. Daartegen zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben het standpunt van GS niet gewijzigd, omdat het ecologisch onderzoek aantoont dat er geen nadelige effecten zijn. De schapenhouderij moet op de huidige locatie wijken, omdat de dijk bij de IJssel wordt verlegd vanwege het Ruimte voor de Rivier-project Dijkverlegging Westenholte. GS hebben de vergunning verleend voor de nieuwe locatie in Zwolle.

Onderwerp: Standpunt betreffende fusievoorstel waterschappen Vallei en Eem en Veluwe. Kenmerk: 2010/0212602

Gedeputeerde Staten hebben ­ na overleg met de andere betrokken provincies Gelderland en Utrecht ­ besloten dat er voldoende gronden aanwezig zijn om de fusie van de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe te realiseren. De voorbereiding van de gemeenschappelijke besluitvorming door Provinciale staten van de drie provincies zal op korte termijn worden gestart en is opgedragen aan een commissie bestaande uit de gedeputeerden Water van de provincies Gelderland en Utrecht vanwege het zeer kleine deel van Overijssel ( Provinciale Staten van Overijssel wordt per brief geïnformeerd over het besluit dat er voldoende gronden aanwezig zijn om de procedure tot fusie van beide waterschappen te starten.

Onderwerp: Intentieverklaring pilot netwerkRUD Twente. Kenmerk: 2010/0213405

Voor de uitvoering van de VROM-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving ) wordt gewerkt aan versterking door regionale samenwerking. De gemeenten in Twente, de waterschappen en de provincie willen onderzoeken of die samenwerking door het tot stand brengen van een netwerkorganisatie goed vorm kan krijgen. Daarvoor is een plan van aanpak opgesteld. GS stemmen op hoofdlijnen in met het plan van aanpak en de daarbij behorende intentieverklaring, en met het aanvragen van een rijkssubsidie voor het uitvoeren van deze pilot.