Gemeente Amersfoort

Persbericht Gemeente Amersfoort ­ woensdag 15 december 2010

Aanpak parkeeroverlast op initiatief van inwoners

Parkeeroverlast in de Amersfoortse woonwijken wordt in de toekomst pas aangepakt als inwoners zelf het initiatief daartoe nemen. Dat is een van de uitgangspunten in de aanpak voor een actualisering van het parkeerbeleid, die het college aan de gemeenteraad voorlegt. Als gevolg van toenemend autobezit neemt de parkeeroverlast in woonwijken toe. Wanneer inwoners van een wijk aangeven behoefte te hebben aan de aanpak van parkeeroverlast, neemt de gemeente de taak op zich om samen met betrokkenen de juiste maatregelen te treffen.

De parkeerdruk in de wijken buiten het centrum wordt met name 's avonds en 's nachts groter. Hoewel er tal van mogelijkheden bekend zijn om parkeeroverlast tegen te gaan, gaat het er vooral om dat alleen maatregelen worden getroffen in de wijken waar de inwoners bereid zijn om veranderingen in de parkeersituatie te accepteren. De gemeente laat het initiatief daarom bij de inwoners van de stad. Wanneer zij aangeven de parkeeroverlast in hun wijk te willen aanpakken, neemt de gemeente de regie op zich en zal de parkeerdruk onderzoeken om vervolgens samen met de inwoners passende maatregelen te kiezen.

Wethouder Hans Buijtelaar (Mobiliteit): 'Het recht om je auto op de openbare weg te parkeren wil de gemeente uiteraard best faciliteren, maar met de beperkte ruimte en het toenemende autobezit wordt dat steeds moeilijker. De gemeente is verantwoordelijk voor parkeeronderzoek, deskundigheid en de uitvoering van gekozen oplossingen. Maar dat doen we niet zomaar overal. Ik wil er met deze nieuwe benadering voor zorgen dat we als gemeente onze energie steken in oplossingen waar men echt op zit te wachten. Ook op plekken waar de parkeerdruk hoog is, kan het zijn dat men niet bereid is de nodige oplossingen te accepteren; dat gaan we als gemeente dan ook niet opleggen.'

Mogelijkheden voor het verminderen van parkeerdruk zijn bijvoorbeeld: het beter benutten van (eigen) parkeerplaatsen, het verder weg parkeren van bedrijfsauto's en tweede auto's, het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen en het bouwen van parkeergarages. Die maatregelen kosten echter wel geld of vragen een extra inspanning van de autobezitters. De beperkte ruimte in de meeste wijken en de beperkte beschikbaarheid over middelen spelen uiteraard ook een rol bij de zoektocht naar oplossingen. Een andere mogelijkheid voor het verlagen van parkeerdruk kan zijn om in vergunninggebieden op sommige plekken betaald parkeren toe te voegen, bijvoorbeeld op tijdstippen waarop de parkeerplekken niet veel worden gebruikt; hierbij geldt wel dat de vergunninghouders er geen hinder aan ondervinden.

Het voorstel van het college wordt begin 2011 aan de gemeenteraad voorgelegd waarna de raad zich kan uitspreken over de voorgestelde aanpak van de parkeeroverlast. Eventuele opmerkingen van de raad worden vervolgens in een definitief voorstel voor de aanpak van parkeeroverlast verwerkt. Dit uiteindelijke beleidsvoorstel vormt onderdeel van het Verkeer en Vervoerplan (VVP) dat de gemeente komend jaar opstelt.

Noot voor de redactie,

Gemeente Amersfoort