Rijksoverheid


Datum 21 december 2010

Eindverslag van de Taskforce Kredietverlening

Ons kenmerk
OI/O / 10191838

Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken van 29 oktober 2009 is de motie Smeets cs. (32123 XIII, nr.22)aangenomen, waarin wordt aangedrongen op het oprichten van een Taskforce Kredietverlening. Bij brief van 26 januari 2010 heeft de toenmalige minister van Economische Zaken u geïnformeerd over de oprichting en taakopdracht van de Taskforce. De Taskforce onder leiding van de voorzitter van MKB Nederland, Loek Hermans, met vertegenwoordigers namens MKB Nederland, VNO!NCW, de Nederlandse Vereniging van Banken en de ministeries van Financiën en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, heeft inmiddels zijn activiteiten afgerond. De Taskforce geeft in zijn eindverslag een weergave van de ontwikkelingen op het gebied van kredietverlening met name aan het midden! en kleinbedrijf gedurende de afgelopen periode. De Taskforce heeft waardevolle resultaten opgeleverd, zoals het oprichten van de ondernemerskredietdesk. Verder wordt het beschikbare cijfermateriaal over kredietverlening gepresenteerd en voorzien van een analyse. Ook wordt ingegaan op de knelpunten die bedrijven ondervonden bij het verkrijgen van bankleningen en de oorzaken daarvan. De Taskforce heeft nadrukkelijk aangegeven dat het (uitgebreide) overheidsinstrumentarium in de afgelopen periode waardevol is gebleken om de effecten van de financiële crisis op de kredietverlening aan het bedrijfsleven te mitigeren. De Taskforce heeft een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Over die aanbevelingen en conclusies die betrekking hebben op de overheid zal het kabinet u nader informeren. Het doet mij genoegen u hierbij het eindrapport van de Taskforce toe te mogen zenden.

(w.g.) drs. M.J.M. Verhagen
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie


---- --