Gemeente Tilburg

Persbericht
21 december 2010

College bepaalt koers voor binnenstad en Spoorzone

Binnenstadsvisie 2011 - 2020 wordt aangeboden aan de raad voor vaststelling

Versterking van de binnenstad en (fysieke) verbindingen aangaan met de Spoorzone. In de Binnenstadvisie 2011-2020, afgelopen week behandeld door het college van B&W, wordt gesteld hoe de Tilburgse binnenstad zich de komende jaren moet ontwikkelen.

De Binnenstadsvisie 2011-2020 is een vervolg op het Masterplan Binnenstad 2003. Veel van die plannen uit de visie van 2003 zijn nagenoeg uitgevoerd (onder andere bereikbaarheid, uitbreiding detailhandel).
Op basis van het coalitieakkoord en de actualisering van de Binnenstadsvisie wordt gekeken welke fysieke ingrepen van 2011 tot 2015 kunnen worden uitgevoerd of voorbereid.
De volgende projecten hebben prioriteit:

- Het versterken van het kernwinkelgebied in de binnenstad;
- Ontwikkelen van Kennis Plus profiel voor het kerngebied Spoorzone en een goede verbinding van de Spoorzone met de huidige binnenstad;

- Een tijdelijke invulling voor Spoorzone Oost en de herontwikkeling van het Veemarktkwartier.

Versterken van het kernwinkelgebied

Om het kernwinkelgebied te versterken is het noodzakelijk om nieuwe winkels (waaronder de Primark) toe te voegen aan het centrum. Daarnaast is het noodzakelijk de verbindingen tussen Heuvelstraat, Stadhuisplein, Emmapassage en mogelijk Hendrikhof te verbeteren, waardoor er waardoor er een logisch winkelrondje ontstaat.
Het winkelrondje concentreert zich rondom stadskantoren 1 en 3. De in stadskantoor 1 gevestigde publieksfuncties kunnen mogelijk in stadskantoor 2 worden gehuisvest. Hierdoor is een verhuizing nodig van de in Stadskantoor 2 gevestigde bibliotheek naar mogelijk de Spoorzone.

Kennis Plus profiel kerngebied Spoorzone

Het Kerngebied Spoorzone biedt de mogelijkheid om kennis en onderwijs opnieuw een plek te geven in de binnenstad en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor instellingen te scheppen. Met het Kennis Plus profiel voor het kerngebied Spoorzone wordt beter ingespeeld op trends en wordt beter aangesloten op ontwikkelingen in de binnenstad en het Veemarktkwartier. De volgende elementen worden in elk geval in de conceptontwikkeling betrokken: de bibliotheek van de toekomst, een innovatieve leeromgeving (in samenwerking met Fontys, UvT, TiasNimbas), het model van een kenniscampus (social innovation), congres- annex hotelvoorzieningen, een vrij programmeerbare koepelhal en hoogwaardige horecavoorzieningen.

De keuze voor het Kennis Plus Profiel in het Kerngebied betekent ook, dat er een aantal instellingen (voorlopig) niet actief worden overgebracht naar de Spoorzone: Zuidelijk Toneel, Station Zuid, Kunstbalie en Huis van de Wereld en een filmtheater. Aan hen wordt wel de mogelijkheid geboden evenementen en activiteiten te organiseren in de Spoorzone.

Goede verbinding Spoorzone en huidige binnenstad

Om de Spoorzone goed met de binnenstad te verbinden is een passage ter hoogte van de Willem II straat gepland. De verbinding Willem II passage moet de hoofdroute worden voor fietsers en voetgangers tussen de Spoorzone en de huidige binnenstad.

Spoorzone Oost en Veemarktkwartier

Profilering van de locatie Spoorzone Oost door tijdelijk gebruik is van groot belang om alvast bekendheid van en levendigheid in het gebied te krijgen. Het college wil dit vormgeven door een vrij programmeerbare koepelhal, een overdekte markt (afhankelijk van haalbaarheidsstudie), Hall of Fame in gebouw 90, een informatiecentrum in het nieuwe Deprez-pand, de werkplaats als evenemententerrein, een restaurant in de Polygonale loods (afhankelijk van haalbaarheidsstudie), kantoorpanden NedTrain voor bedrijvigheid, sociaal culturele programmering en ook inzet van het Kerngebied Spoorzone voor Brabant 2018 (Bidbookfase tot 2012/13).

De herontwikkeling van het Veemarktkwartier wordt opgepakt. Door het maken van een verbinding tussen de Heuvelring en de Veemarktstraat moet het Veemarktkwartier beter gaan aansluiten bij de binnenstad. Met name starters en kleine tot middelgrote bedrijven krijgen een plek in het Veemarktkwartier, dat een gebied wordt met een eigen karakter. Speciaal voor deze ondernemers is een zogenaamd Werkhuis voor 150 arbeidsplaatsen gepland.

Binnenstadsbrede speerpunten

Op basis van het coalitieakkoord en de binnenstadsvisie is ook bekeken op welke binnenstadsbrede opgaven deze collegeperiode wordt ingezet. Als speerpunten benoemt het college het zichtbaar maken van studenten in de binnenstad, veiligheid en de aanpak van verloedering en leegstand van panden, vergroening, promotie van de binnenstad en de bereikbaarheid van het centrum. Dit krijgt onder ander invulling door vóór 2015 te starten met de bouw van 825 studentenwoningen in de binnenstad, de vestiging van een studentencentrum van de UvT in het Duvelhok en het opknappen van acht locaties met onveilige/verloederde panden of openbare ruimte.

---