Gemeente Enschede

Kapvergunning blijft gehandhaafd

Na overleg met Natuur & Milieuraad

Na gesprekken met de Stichting Natuur- en Milieuraad Enschede kiest het college van B&W ervoor om de kapvergunning in Enschede in stand te houden. De gemeenteraad nam vorige week al een motie aan die hier ook toe oproept. De kapvergunning wordt gezien als een belangrijk instrument om tot zorgvuldig beheer van het bomenbestand te komen.

In de vastgestelde Programmabegroting 2011 -2014 is voor het programma Leefomgeving een bezuiniging op kapvergunningen opgenomen van 15.000 euro. Het voornemen was om nader te bepalen of de verplichting van het aanvragen een kapvergunning kon worden behouden voor bomen die zijn opgenomen op een lijst van beschermingswaardige bomen. Het college kiest er na overleg met de Stichting Natuur- en Milieuraad Enschede voor om deze maatregel niet door te voeren en het huidige bomenbeleid als uitgangspunt te nemen voor mogelijke vernieuwing. Elders in de begroting van het programma Leefomgeving wordt naar mogelijkheden gezocht om alsnog de beoogde besparing te realiseren. Dit besluit ligt in het verlengde van de motie die de Raad op 14 december jl. heeft aangenomen. Hierin werd het college opgeroepen samen met de raad de notitie Bomenbehoud Enschede te evalueren en de kapvergunning niet af te schaffen.