Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid


Den Haag, 21 december 2010

Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie

over het terroriseren van dorpsbewoners in Hemelum (Friesland)


* Kent u het bericht "Onmacht tegen dorpsterreur" (Leeuwarder Courant 20-12-2010)?


* Is het waar dat dorpsbewoners van Hemelum zuchten "onder de terreur van twee gezinnen"? Zo ja, hoe heeft dit zo ver kunnen komen en wat gaat u er aan doen om hieraan een einde te maken? Zo nee, hoe zou u situatie dan wel omschrijven?


* Zijn er meer dan twee gezinnen verantwoordelijk voor het escaleren van de situatie in Hemelum? Zo ja, hoeveel gezinnen betreft dit in het totaal en hoeveel overlast veroorzaken al deze gezinnen voor de rest van het dorp?


* Hoe vaak hebben inwoners van het dorp Hemelum aangifte gedaan tegen leden van twee gezinnen die in het artikel van "dorpsterreur" worden beschuldigd? Hoe vaak hebben deze aangiften tot vervolging of een veroordeling geleid? En in de gevallen dat er geen sprake was van vervolging, waarom niet?


* Hebben leden van een van de twee genoemde gezinnen aangifte gedaan tegen andere dorpsbewoners? Zo ja, hoe vaak en hoe vaak heeft dat tot vervolging of veroordeling geleid? En in de gevallen dat er geen sprake was van vervolging, waarom niet?


* Hebt u de indruk dat er sprake is van angst onder de bevolking van Hemelum en wel zodanig dat die angst een aantal inwoners van het dorp er van heeft weerhouden aangifte te doen? Zo ja, wat is uw mening hierover? Zo nee, hoe zou u de gevoelens van deze bewoners dan wel noemen?


* Is het waar dat de politie bewoners soms heeft afgeraden aangifte te doen "met als argument dat ze niet beschermd kunnen worden tegen de represailles van de verdachten"? Zo ja, deelt u dan de mening dat daardoor het gezag bij de politie komt weg te vallen en feitelijk wordt toegegeven dat er sprake is van een voor de politie niet meer te controleren situatie? Zo nee, wat is dan wel gezegd tegen bewoners om ze van aangifte af te houden?


* Wat is de bemoeienis van de burgemeester bij de verwikkelingen in Hemelum? Is het waar dat hij zich "oprecht ontzet" heeft getoond "en vond dat er ingegrepen moest worden? Zo ja, wat heeft de burgemeester gedaan om de situatie in het dorp te verbeteren en waartoe heeft dit concreet geleid?


* Wat kan het gemeentebestuur doen om de situatie te verbeteren?


* Heeft er afstemming tussen politie en justitie enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds plaatsgevonden? Zo ja, op welke wijze en met welk resultaat? Zo nee, waarom niet?


* Zijn er meer instanties dan politie, justitie en gemeente bij de in opspraak zijnde gezinnen in Hemelum betrokken? Zo ja, welke instanties?


* Wat is de bemoeienis van het Veiligheidshuis Fryslân bij de verwikkelingen in Hemelum? Wat is de stand van zaken van de behandeling van "de pesterijen en treiterijen"die "bij het Veiligheidshuis Fryslân"?


* Kunt u zich voorstellen dat bewoners van het dorp teleurgesteld zijn "in de politie en de gemeente Nijefurd"? Zo ja, wat gaat u doen om die teleurstelling weg te nemen? Zo nee, waarom niet?


* Welke wettelijke mogelijkheden bestaan er om structureel overlastgevende burgers uit hun woonhuis te zetten? Is het gebruik van een van die mogelijkheden in Hemelum aan de orde? Zo ja, welke en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


* Zijn die mogelijkheden om een structureel overlastgevende burger of gezin uit huis te zetten in het geval het een huurhuis betreft anders dan wanneer het om een koophuis gaat? Zo ja, waaruit bestaan die verschillen?