Gemeente Apeldoorn

| | |Middelen | | |

|           |              | |      |    |
|                          | |      |    |
|                          | |      |    |
|Pers info                     | |           |
|                          | |           |
|                          | |           |
|                          | |           |
|                   |
|214          |21-12-2010         | |           |
|           |              | |           |

|           |              | |           |
|           |              | |           |
|           |              | |           |
RegelRecht-strippenkaart in 2011 44 euro waard

Bijna 10.000 huishoudens in Apeldoorn met een minimuminkomen ontvangen per gezinslid ook in 2011 weer een RegelRecht-strippenkaart. De waarde van de grote strippenkaart met 22 strippen gaat per 1 maart 2011 naar 44 euro. Dit is één van de besluiten, die de gemeenteraad vrijdag 17 december heeft genomen.

De gemeenteraad boog zich afgelopen vrijdag over de voorgestelde bezuinigingen op het minimabeleid voor 2011. Door een toename van het gebruik van de regelingen, zoals Bijzondere bijstand en RegelRecht, is het budget in 2010 overschreden met E 1,5 miljoen. Het college van burgemeester en wethouders stelde daarom aan de gemeenteraad diverse bezuinigingen voor op de minima-regelingen. "Om ons minimabeleid betaalbaar te houden voor een groeiende groep inwoners, zijn we als college helaas genoodzaakt om deze maatregelen voor te stellen aan de raad", aldus wethouder Fokko Spoelstra.

Langdurigheidstoeslag
Een meerderheid van de gemeenteraad was het niet op alle punten eens met de voorstellen van het college. De gemeenteraad wil in 2011 niet besparen op de langdurigheidstoeslag. Dit is een regeling voor inwoners die minstens drie jaar aangewezen zijn op een minimuminkomen. Ongeveer 2000 huishoudens in Apeldoorn komen in aanmerking voor deze toeslag. De hoogte van de langdurigheidstoeslag blijft in 2011 dan ook ongewijzigd.

RegelRecht
Een meerderheid van de gemeenteraad volgde wel het voorstel om alle RegelRecht-regelingen met 25 procent te verlagen, met uitzondering van de bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten. De hoogte van deze bijdrage blijft in 2011 gelijk. De overige inkomensondersteunende regelingen in het RegelRecht-pakket, zoals het kinderextraatje, de indirecte studiekostenvergoeding en de bijdrage voor ouderen gaan 25 procent omlaag. Net als de waarde van de RegelRecht-strippenkaart. De kleine strippenkaart met 11 strippen is per 1 maart 2011 22 euro waard en de grote strippenkaart met 22 strippen 44 euro.

Bijzondere bijstand
De gemeenteraad stemde ook in met een verlaging van de inkomensgrens voor Bijzondere bijstand. In 2011 komen alle huishoudens met een netto maandinkomen tot 125 procent van het sociaal minimuminkomen volledig in aanmerking voor Bijzondere bijstand. Mensen met een hoger inkomen moeten 25 procent van het meerinkomen aanwenden voor de te maken kosten. De inkomensgrens lag dit jaar nog op 150 procent.

"Het gevolg van deze voorgestelde besparingen is dat bijna 10.000 huishoudens volgend jaar minder inkomensondersteuning krijgen dan dit jaar. Ik ben me ervan bewust dat juist voor deze groep Apeldoorners dat een onprettige boodschap is. Als we nu geen maatregelen nemen, loopt het tekort volgend jaar alleen maar verder op, met alle gevolgen van dien. Met deze aanpassingen houden we ons minimabeleid ook in 2011 betaalbaar", aldus Fokko Spoelstra, wethouder voor werk en inkomen.

Stichting Leergeld
Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad E 50.000 subsidie beschikbaar gesteld aan de Stichting Leergeld Apeldoorn. De gemeenteraad wil ook komend jaar ditzelfde subsidiebedrag beschikbaar stellen. De proef met de sport- en cultuurcheques voor jongeren tussen 12 tot en 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen stopt in 2011.

Landelijke plannen
Het kabinet Rutte-Verhagen heeft in het regeerakkoord het voornemen geuit om de inkomensgrens van het gemeentelijk minimabeleid te normeren op 110%. In Apeldoorn zijn de inkomensgrenzen in 2011 voor Bijzondere bijstand en RegelRecht op 125% van het minimum gesteld. "Het is nog onduidelijk wanneer het kabinet dit voornemen gaat invoeren. Ik maak me grote zorgen over deze ontwikkeling, omdat dit tot gevolg zou hebben dat we in Apeldoorn enige duizenden mensen helemaal geen inkomensondersteuning meer mogen geven", aldus Fokko Spoelstra.

Einde persbericht

| | |Telefoon (055) 580 13|
|           |              | |63          |
           | |Telefax (055) 580 11 |
|           |              | |55 

---- --