Gemeente Hattem

WEEK 50
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM GEHOUDEN OP 14 december 2010

AANWEZIG: de burgemeester : J.W. Wiggers
de wethouder : A.G. Borst
de wethouder : L. Teuben
de secretaris : J.P. Wassens

AFWEZIG: behandeling van agendapunt 5 heeft plaatsgevonden zonder aanwezigheid van wethouder Borst

|2. |O&A|Borst|Nieuwbouw    |In het verleden is door de   |- Akkoord gaan met het   |Conform   |
|O  |  |   |kleedaccommodati|gemeenteraad besloten tot het  |(gedeeltelijk) terug    |advies    |

|  |  |   |e s.v.     |privatiseren en het overdragen |privatiseren van de    |besloten.  |
|  |  |   |Hatto-Heim.   |van de opstallen aan beide   |accommodatie van s.v.   |       |
|  |  |   |        |voetbalverenigingen. Eén van de |Hatto-Heim tegen een    |       |
|  |  |   |        |uitgangspunten van dit beleid  |vergoeding door de     |       |
|  |  |   |        |was dat voor beide verenigingen |vereniging van       |       |
|  |  |   |        |een vergelijkbare situatie zou |E 90.000,--.        |       |
|  |  |   |        |ontstaan. Uiteindelijk is alleen|- Akkoord gaan met een   |       |
|  |  |   |        |bij s.v. Hatto-Heim       |éénmalige gemeentelijke  |       |
|  |  |   |        |geprivatiseerd. De ongelijke  |bijdrage in de kosten van |       |
|  |  |   |        |eigendomssituatie levert    |de nieuwbouw van de    |       |
|  |  |   |        |ongewenste situaties op in de  |kleedaccommodatie van E  |       |
|  |  |   |        |verhoudingen van de gemeente met|220.000,--.        |       |
|  |  |   |        |beide verenigingen. Door de   |- Deze bedragen met elkaar |       |
|  |  |   |        |privatisering bij s.v.     |verrekenen en het     |       |
|  |  |   |        |Hatto-Heim gedeeltelijk terug te|uiteindelijke bedrag van  |       |
|  |  |   |        |draaien ontstaat er een     |E 130.000,-- activeren als |       |
|  |  |   |        |vergelijkbare situatie. Hiermee |bijdrage aan activa in   |       |
|  |  |   |        |worden tevens de juiste     |eigendom van derden en in |       |
|  |  |   |        |voorwaarden gecreëerd om    |40 jaar af te schrijven.  |       |
|  |  |   |        |nieuwbouw van de        |- De jaarlast van E    |       |
|  |  |   |        |kleedaccommodatie mogelijk te  |7.930,-- incidenteel    |       |
|  |  |   |        |maken.             |verwerken in de      |       |
|  |  |   |        |                |voorjaarsnota 2011.    |       |
|  |  |   |        |                |- Dekking voor de     |       |
|  |  |   |        |                |meerjarenbegroting     |       |
|  |  |   |        |                |realiseren binnen de    |       |
|  |  |   |        |                |businesscase        |       |
|  |  |   |        |                |sportaccommodaties.    |       |
|  |  |   |        |                |- Het voorstel aanbieden  |       |
|  |  |   |        |                |aan het presidium ter   |       |
|  |  |   |        |                |behandeling in de     |       |
|  |  |   |        |                |gemeenteraad.       |       |
|3. |O&A|Wigge|Overeenkomst RTV|Gemeente en RTV Hattem willen  |Akkoord gaan met de    |Conform   |
|O  |  |rs  |Hattem opnemen |voor de duur van een jaar; bij |overeenkomst en deze in  |advies    |
|  |  |   |voorlichtingspot|wijze van proef; een overkomst |tweevoud ondertekenen.   |besloten, met|
|  |  |   |s.       |aangaan voor het maken van   |              |aanpassing  |
|  |  |   |        |voorlichtingspots van de    |              |programmaconc|
|  |  |   |        |gemeente Hattem. De gemeente is |              |ept.     |
|  |  |   |        |hierbij opdrachtgever en betaalt|              |       |
|  |  |   |        |RTV Hattem voor haar dienst; E |              |       |
|  |  |   |        |300,-- per spotje.       |              |       |
|4. |O&A|Wigge|Regeling    |Brandweerpost zo min mogelijk  |"Regeling Afwezigheid   |Conform   |
|O  |  |rs  |Afwezigheid   |buiten dienst          |Brandweerpost" goedkeuren |advies    |
|  |  |   |Brandweerpost  |                |en na 2 jaar evalueren.  |besloten.  |
|5. |P&S|Wigge|Ontheffing   |Er zijn een           |U wordt geadviseerd:    |Conform   |
|O  |  |rs  |bestemmingsplan/|ontheffing/bouwvergunning en een|- de ingediende zienswijzen|advies    |
|  |  |   |bouwvergunning |tweetal monumentenvergunningen |niet over te nemen en de  |besloten.  |
|  |  |   |en tweetal   |aangevraagd. Tegen de drie   |gevraagde         |Brieven   |
|  |  |   |monumenten-vergu|ontwerpbesluiten zijn      |ontheffing/bouwvergunning |tekstueel  |
|  |  |   |nningen.    |zienswijzen ingediend. De    |en tweetal         |aanpassen.  |
|  |  |   |        |zienswijzen geven geen     |monumentenvergunningen te |       |
|  |  |   |        |aanleiding de gevraagde     |verlenen;         |       |
|  |  |   |        |vergunningen te weigeren.    |- de indieners van de   |       |
|  |  |   |        |                |zienswijzen te informeren |       |
|  |  |   |        |                |middels bijgevoegde    |       |
|  |  |   |        |                |(concept-) brieven.    |       |
|6. |R&B|Teube|Feestverlichting|Verzoek van de         |Bijgevoegd contract    |Conform   |
|O  |  |n  |en kerstboom.  |winkeliersvereniging (bij monde|ondertekenen met daarin  |advies    |
|  |  |   |        |van de heer D. Stoppelenburg) om|opgenomen de verplichting |besloten.  |
|  |  |   |        |extra middelen te verstrekken om|om de kerstboom op het   |       |
|  |  |   |        |gebied "Hattem aan de IJssel"  |Voermanplein en Marktplein |       |
|  |  |   |        |meer te betrekken bij de    |in contractperiode     |       |
|  |  |   |        |binnenstad.           |(ingaande 1-12-2010) te  |       |
|  |  |   |        |                |voorzien van verlichting en|       |
|  |  |   |        |                |deze in stand te houden en |       |
|  |  |   |        |                |deze opsturen naar El-Tec. |       |
Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van 21 december 2010.

---- --