Gemeente De Marne


B&W-besluitenlijst 07 december 2010


1. Herbenoeming leden straatnaamcommissie
B en W besluiten de raad voor te stellen ook voor deze raadsperiode, de heer
C.J. Bloemhoff en mevrouw J. Koning-Knol te benoemen als permanent lid van de Straatnaamcommissie gemeente De Marne.


2. Benoeming leden Welstandscommissie Libau welstands- en monumentenzorg
Met ingang van 1 januari 2011 moeten de leden van de provinciale commissie voor
de welstands- en monumentenzorg Libau worden benoemd of herbenoemd. De leden worden, op voordracht van het college, door de raad benoemd. Libau heeft
een voordracht voor de benoeming gedaan aan het college. B en W stemmen in
met deze voordracht. De behandeling in de raad is op 25 januari 2011.


3. Overtreden van geluidsvoorschriften door Eles (Essent Local Energy Solution)
Het Wkk-station van Eles aan de Panserweg te Zoutkamp voldoet niet aan de geluidsvoorschriften zoals opgenomen in de milieuvergunning. Eles heeft voor
het realiseren van de oplossing een plan van aanpak ingediend. Naar aanleiding hiervan besluiten B en W het handhavingstraject te herzien.


4. Gedoogbeschikking recreatiewoning Robbenoort B en W geven gelet op de situatie, die voldoet aan de criteria van het beleid, de persoonsgebonden ontheffing af.


5. Onderwijshuisvestingsprogramma en onderwijshuisvestingsoverzicht B en W stellen het onderwijshuisvestingsprogramma en het onderwijshuisvestingsoverzicht voor het jaar 2011 vast. Dit gebeurt op grond van
de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente De Marne".

Ook het bekostigingsplafond voor de onderwijshuisvesting moet worden vastgesteld.
B en W bepalen dit plafond op 52.850,--


6. Schoolbegeleiding schooljaar 2010-2011
Door het uitgeven van voorlopige beschikkingen wordt voor schoolbegeleiding
voor het schooljaar 2010-2011 een bedrag beschikbaar gesteld van 14.656,--
Verder stellen B en W de beschikbaar gestelde subsidies voor het schooljaar
2009-2010 definitief vast.


7. Hoogwaardig Handhaven
B en W besluiten naast het handhavingsbeleidsplan 2010-2014 ook het handhavingsjaarprogramma 2010-2011 vast te stellen. Verder wordt ingestemd
met de protocollen huisbezoeken en servicegesprek. In dit kader werkt de gemeente samen met de gemeenten Bedum, Winsum en Eemsmond.


8. Aanbesteding accountantsdiensten
B en W besluiten de raad voor te stellen Deloitte Accountants b.v. te Groningen
aan te wijzen als accountant voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening
over de jaren 2011 t/m 2014.


9. Maatregelverordening IOAW (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en IOAZ (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
B en W besluiten de raad voor te stellen de maatregelverordening IOAW en IOAZ
vast te stellen. De behandeling in de raad is op 25 januari.