Provincie Utrecht

Hoorzitting bezuinigingen op initiatief van de Staten

Maandag 26 november vond in het Provinciehuis een hoorzitting plaats in het kader van de bezuinigingen die de provincie vanaf 2012 wil doorvoeren. Negen partijen, die vanaf volgend jaar gekort worden op hun subsidie, maakten van de gelegenheid gebruik om Provinciale Staten te informeren over de manier waarop de bezuinigingen hun organisaties raken.

De hoorzitting werd gehouden op initiatief van Provinciale Staten. De organisaties die inspraken komen uit de cultuur-, natuur- en de sportsector en ontvangen subsidie van de provincie Utrecht voor het uitvoeren van regionale taken. Uit de bijdragen van de insprekers kwam naar voren dat veel partijen bang zijn in de problemen te komen door de korte termijn waarom de bezuinigingen worden doorgevoerd. Enkele partijen gaven aan wanneer de afbouw van de subsidie minder snel zou gaan, dat zij in staat zijn de gevolgen beter op te vangen.

Stapelkorting

Een tweede punt dat verschillende insprekers noemden is de zogenoemde stapelkorting. Deze organisaties zijn afhankelijk van verschillende subsidieverstrekkers, die momenteel allemaal bezuinigingen doorvoeren. De organisaties hebben te maken met rijkssubsidies die minder worden of zelfs verdwijnen. Zij geven aan dat een provinciale subsidie vaak een voorwaarde is subsidies van bijvoorbeeld gemeenten te krijgen. Organisaties gaven daarbij aan dat ze zelf actief op zoek zijn naar nieuwe inkomstenbronnen, bijvoorbeeld geld uit publieksactiviteiten.

Oplossing

Een aantal partijen stelde dat de provincie zich niet houdt aan eerder gemaakte afspraken over toezeggingen van subsidies. Zij verzetten zich daarom tegen de korting en willen desnoods een uitspraak aan de rechter vragen. De meeste organisaties vragen de provincie om samen een oplossing te zoeken voor de werkzaamheden die stoppen en de arbeidsplaatsen die daarmee verdwijnen. Een enkele partij vroeg om hulp bij de doorstart van succesvolle lopende projecten, die anders als gevolg van de bezuinigingen zouden verdwijnen.

Besluitvorming

De statenleden stelden veel informatieve vragen aan de insprekers. Alle verkregen informatie zal worden meegenomen in de besluitvorming over de programmabegroting 2012. De programmabegroting 2012 wordt maandag 31 oktober, tijdens de vergadering van Provinciale Staten, besproken.