Bodemprocedure rookverbod horeca dient vandaag


vrijdag 30 maart 2012

Grote opkomst verwacht van belangstellenden

Vandaag om 9.30 uur dient de door Clean Air Nederland aangespannen bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat, in het Paleis van Justitie in Den Haag. Doel is dat het rookverbod in de horeca weer zal gelden voor de gehele sector. De eis in de bodemprocedure is dan ook opheffing van de uitzondering van het rookverbod voor kleine cafés.

De uitspraak wordt verwacht over zes weken. Deze uitspraak moet een einde maken aan alle onduidelijkheid rond het rookverbod.

Versoepeling rookverbod heeft grote gevolgen
"Het gevolg van de versoepeling van het rookverbod is, dat de helft van alle cafés mét werknemers zich inmiddels ook al niet meer aan het rookverbod houdt. De ingewikkelde regelgeving maakt handhaving moeilijk. Bovendien ervaren veel horecaondernemers deze uitzonderingspositie voor kleine cafés als oneerlijke concurrentie", aldus Willem van den Oetelaar van Clean Air Nederland.

Met de bodemprocedure van vandaag wil Clean Air Nederland alle onduidelijkheid rondom het rookverbod in de horeca voor eens en voor altijd oplossen. De rechtszaak zal door vele belangstellenden worden bijgewoond, waaronder (long-)artsen, horecaondernemers en vele andere direct betrokkenen.

Motivatie voor de bodemprocedure
In 2011 heeft de Minister van VWS het rookverbod in de horeca versoepeld, door kleine cafés uit te zonderen van het rookverbod . Dit besluit van de Minister van VWS is in strijd met internationale verplichtingen en met de Tabakswet.

Internationale verplichtingen
Nederland heeft in een tweetal internationale overeenkomsten vastgelegd een actief tabaksontmoedigingsbeleid te zullen voeren. En die afspraken zijn niet vrijblijvend.

Sinds 2005 is Nederland partij bij de Kaderovereenkomst van de WHO (Wereld-gezondheidsorganisatie) voor de bestrijding van tabaksgebruik . Deze overeenkomst vereist een actieve opstelling van de overheid om het gebruik van tabak te ontmoedigen. Ook schrijft ze maatregelen voor om te voorzien in de bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook door werknemers, en door bezoekers van openbare ruimten. De voorgeschreven maatregelen vergen een 100 % rookverbod in de horeca. De versoepeling van het rookverbod druist lijnrecht in tegen de verplichtingen op grond van dit door Nederland ondertekende verdrag.

In het kader van de Raad van de Europese Unie is Nederland ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de Aanbeveling van 30 november 2009 met betrekking tot rookvrije ruimten. De versoepeling van het rookverbod is strijdig met deze aanbeveling.

Tabakswet
Het besluit om horeca zonder personeel uit te zonderen van het rookverbod is niet te rijmen met het hogere doel van de Tabakswet, namelijk het beschermen van de gezondheid van de werknemers en bezoekers. Dit besluit is onrechtmatig wegens strijd met hoger recht. Daarnaast meent Clean Air Nederland dat de regering niet bevoegd is om zonder medewerking van het parlement de onderhavige uitzondering te maken.

Clean Air Nederland wordt in deze rechtszaak ondersteund door KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Astma Fonds (binnenkort Longfonds).