Veiligheidsregio Zeeland


Convenant Publieke Gezondheid bij rampen en crises ondertekend

Vandaag hebben de heer Liefting, voorzitter van het bestuur GGD Zeeland en de heer Huisman, portefeuillehouder GHOR van het bestuur Veiligheidsregio Zeeland het `Convenant Publieke Gezondheid bij rampen en crisis' ondertekend.
Met de ondertekening van het convenant wordt de samenwerking tussen GGD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland ten aanzien van de publieke gezondheid bij rampen en crisis officieel.

Convenant Publieke Gezondheid bij rampen en crisis Het convenant is gebaseerd op het landelijk modelconvenant wat door GGD Nederland en GHOR Nederland op 27 mei 2011 in een gezamenlijke ledenvergadering is geaccordeerd.
De afspraken in het convenant gaan in op de taak-, rol- en financiële verdeling tussen de GGD Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland. Er bestaat een grote afhankelijkheid tussen de GHOR en de GGD, vooral onder rampen- of crisisomstandigheden. Tijdens crises is publieke gezondheid een belangrijk onderwerp, denk aan (het organiseren van) spoedeisende medische hulpverlening, psychosociale hulpverlening van slachtoffers of advisering over beschermende maatregelen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ook infectieziektebestrijding valt hier onder, bijvoorbeeld bij een griepepidemie. Vastlegging van deze afspraken leidt onder andere tot een nog betere voorbereiding, duidelijke verwachtingen, heldere kostenverdeling en efficiënte informatievoorziening. In de afgelopen periode is al een groot deel van de in het convenant benoemde activiteiten in gang gezet. Nu het convenant is ondertekend, is de samenwerking tussen beide partijen geformaliseerd.

Werkbezoek Ministerie VWS en VNG
Naast de ondertekening van het convenant, hebben het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een werkbezoek aan de regio Zeeland gebracht. Tijdens het werkbezoek werd ingegaan op de recente veranderingen in de Wet Publieke Gezondheidszorg (2e tranche), de relatie met de Wet Veiligheidsregio's en het belang hiervan voor de regio Zeeland.