GS-besluitenlijst 12 februari 2013


Inhoud

Mogelijke besluitvorming voor waterschap Vechtstromen in oprichting

Gedeputeerde staten informeren provinciale staten met een brief over de gevolgen van de besluitvorming van provinciale staten over de fusie van de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel. De staten hebben op 31 januari het fusievoorstel geamendeerd. In de brief wordt aangegeven dat in
de drie betrokken provincies geen gelijkluidende besluiten zijn genomen, terwijl dat een vereiste is voor de voortgang van de fusie.

OV Studentenkaart

GS informeren PS over de ontwikkelingen rond de OV Studentenkaart naar aanleiding van het voornemen van het Kabinet te bezuinigen op deze kaart.

Ontwerp-structuurvisie Ondergrond 2.0 en bijbehorende milieutoets

Het Drentse beleid voor de ondergrond is aangevuld. De Structuurvisie Ondergrond 2.0 bevat dezelfde uitgangspunten voor mogelijke functies in de bodem, zoals zoutkoepels, WKO, geothermie, gaswinning en opslag van CO2. Ten opzichte van de voorganger uit 2010 is dit aangevuld met nieuwe
gegevens, gebruiksfuncties en een effectentoets (Zie ook persbericht 13-016).

Subsidieregeling ombouwen voertuigen

Om de vraag naar klimaatvriendelijke brandstoffen te stimuleren, stellen GS van de provincie Drenthe in 2013 EUR 200.000,- beschikbaar voor het ombouwen van bestaande personenauto's en bestelbusjes in bezit van particulieren, overheden en bedrijven in Drenthe. De provincie heeft een regeling
in het leven geroepen met als doel het stimuleren van het gebruik van duurzame brandstoffen. De provincie verwacht in het bijzonder aanvragen voor ombouwen van voertuigen op groen gas (zie ook persbericht 13-018).

Eerder genomen besluiten

Tijdelijke ontheffing met betrekking tot zandwinning in Gasselterveld

Gedeputeerde staten hebben een zienswijze ingediend op de tijdelijke ontheffing van de zandwinning in Gasselterveld, omdat deze in strijd is met de uitgangspunten van de EHS om de waarden in het gebied niet te verstoren. GS gaan in overleg met de gemeente Aa en Hunze over compensatie,
afwerking en procedures.

Vragen Groen Links over zandwinning in Gasselte

Gedeputeerde staten hebben de vragen van Groen Links over de zandwinning in Gasselte beantwoord.

Vragen Groen Links over megastallen aan Duitse grens

Gedeputeerde staten hebben de vragen van Groen Links over megastallen aan de Duitse grens beantwoord.

Vragen Groen Links nertsenfokkerij

Gedeputeerde staten hebben de vragen van Groen Links over verbos op nertsenfokkerij beantwoord.

Rol van Korte Afstandsradio (KAR)

GS informeren PS op welke wijze de Korte Afstandsradio (KAR) een rol speelt in Drenthe. Het KAR systeem beinvloedt verkeersregelinstallaties en wordt toegepast voor hulpdiensten en openbaar vervoer.