GS-besluiten 7 mei 2013


Inhoud

SNN-jaarverslag en jaarrekening 2012, en SNN-begroting 2014.

GS nemen het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van het SNN, alsmede de begroting van het SNN 2014 voor kennisgeving aan.

Ontwerpbegroting 2014 OV-bureau

GS informeren PS over de vastgestelde Ontwerpbegroting 2014 van het OV-bureau Groningen Drenthe. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 27 juni 2013 een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2014 te geven.

Stopzetting 2e tender Innovatief Actieprogramma Drenthe

Er wordt geen tweede tender van het Innovatief Actieprogramma Drenthe opengesteld. Met instemming van Provinciale Staten hebben GS besloten om subsidiemiddelen op basis van gewijzigd beleid gerichter in te zetten. Het Uitvoeringsbesluit IAD 2010-2012 is om die reden ingetrokken.

Eerder genomen besluiten

Beantwoording schriftelijke vragen SP over aardbevingen

Gedeputeerde staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de SP-fractie over aardbevingen in Drenthe. Het college geeft aan geen noodzaak te zien om nu al actie te ondernemen om schade te voorkomen die in de toekomst mogelijk kan ontstaan door aardbevingen in Drenthe door bijvoorbeeld
gaswinning. Recent onderzoek geeft aan de kans op aardbevingen in Drenthe duidelijk minder is dan in Groningen. Daarnaast verloopt de schadeafhandeling door de NAM naar tevredenheid.

Regietaak handhaving 2012

GS informeren PS met het jaarverslag regietaak handhaving 2012 over de kwaliteit van de handhavende organisaties in Drenthe.

Kaders voor aanpassing dienstregeling en tarieven OV 2014

GS informeren PS over de kaders voor de tarieven en dienstregeling 2014 zoals deze door het Dagelijks bestuur van het OV-bureau zijn vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op 7 mei 2013.