PvdA: emancipatie is niet af

Sinds het verschijnen van de Emancipatienota zijn er veel reacties gekomen op de uitspraken van Jet Bussemaker. Van jong tot oud, man en vrouw: iedereen lijkt een mening te hebben over het onderwerp. Ook jonge vrouwen, die zich in het verleden niet aangesproken voelden, doen nu mee. Alleen al daarom is het bestuur van de Vrouwen in de PvdA (ViP) verheugd over de nota en de prikkelende uitspraken van de minister. Emancipatie is helaas niet af en behoeft permanent onderhoud.

In deze tijden van economische crisis is het belangrijker dan ooit om het maatschappelijke debat over emancipatie te voeren, omdat wij met Bussemaker geloven dat emancipatie een belangrijke rol vervult bij het oplossen van de uitdagingen waar wij als samenleving voor staan. Wij steunen als ViP de hoofdlijnen van de Emancipatienota, maar zijn op onderdelen kritisch. Onderstaand gaan wij in op de belangrijkste uitgangspunten van de nota.

* Participatie in het licht van de economische crisis Terecht benadrukt Bussemaker het belang van participatie van man en vrouw. De komende jaren blijven economische zware jaren en juist daarom vindt de VIP het essentieel dat niemand aan de kant komt te staan en elk talent: jong, oud, man en vrouw wordt benut. We moeten samen de schouders er onderzetten. Vrouwen moeten echter geen schuldgevoel opgelegd worden. Het is niet aan de overheid om te bepalen of en zo, ja hoeveel een vrouw moet werken. Dat dient een eigen keuze te zijn. Het is wel aan de overheid om de gevolgen van een dergelijke keuze inzichtelijk te maken en de drempels om te participeren op de arbeidsmarkt zo laag mogelijk te maken. Wij vinden met de minister dat teveel vrouwen anno 2013 financieel afhankelijk van hun partner zijn en niet economisch zelfstandig. Wat in de brief echter onderbelicht blijft is de oorzaak van deze hoge cijfers. Financiele afhankelijkheid is soms, maar niet altijd een keuze. In deze economisch lastige tijden wordt er op veel voorzieningen bezuinigd en deze bezuinigingen, waaronder op de kinderopvang, raken vrouwen in de samenleving gemiddeld genomen evenredig hard. Wij willen opnieuw aandacht vragen voor de ontwikkelingen rondom de kinderopvang. Kinderopvang is een belangrijk instrument voor het verhogen van de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Met de nieuwe bezuinigen op de kinderopvang hebben we onszelf als samenleving in de vingers gesneden. * Positie van de laagopgeleide en kwetsbare vrouwen Niet iedereen in onze samenleving is hoogopgeleid en kan altijd even goed voor zichzelf opkomen. Met name laagopgeleide en alleenstaande (gescheiden) vrouwen hebben het in deze tijden zwaar. Deze vrouwen moeten wij niet vergeten en in de steek laten. Teveel vrouwen leven om en nabij de armoedegrens. Alleenstaande vrouwen boven de 50 die hun hele leven voor hun man en gezin hebben klaargestaan redden zichzelf moeilijk op het moment dat hun partner hen verlaat, doordat ze niet of nauwelijks een fatsoenlijke baan kunnen vinden. Ook dient er meer aandacht te komen voor de veranderende alimentatieplicht en de effecten daarvan op vrouwen. De wijzigingen hebben met name gevolgen voor vrouwen en daar moeten we scherp naar kijken. * Sociale veiligheid van vrouwen Vrouwen zijn nog steeds vaker slachtoffer van seksueel geweld en misbruik dan mannen in onze samenleving en op de wereld. Voor deze vrouwen en ook voor vrouwen die onderdrukt worden door hun partner of familieleden, vrouwen die verminkt en/of vermoord worden door familieleden, moeten we blijven strijden. De focus moet liggen op vroegtijdige signalering: voorkomen moet het motto zijn. Ook raakt het ontvoeren van kinderen naar het buitenland veel vrouwen in hun kern. Deze onderwerpen verdienen meer aandacht in de nota.

Tot slot wil de VIP opmerken dat emancipatie niet alleen een verantwoordelijk van man en vrouw is, maar ook een zaak van vrouwen onderling. Vrouwen in topfuncties vervullen een voorbeeldrol en kunnen andere vrouw motiveren, inspireren en steunen om een trede hoger op de ladder te komen. Wij roepen deze topvrouwen op om zich sterk te maken voor de positie van vrouwen en meer specifiek de ontwikkeling van vrouwelijk talent, zodat het old boys network in 2020 is vervangen door getalenteerde mannen en vrouwen.