Beter beeld nodig van schade door aardbevingen

Gezamenlijke verkenning van NAM en LTO Noord
Bijna negen van de tien boeren in Noord-Oost Groningen zegt gevolgen te ondervinden van de aardbevingen voor hun gebouwen en landerijen. Dit loopt uiteen van scheuren in bedrijfsgebouwen en daling van het maaiveld tot niet goed functionerende drainagesystemen en schade aan mestkelders. Dit blijkt uit een peiling die LTO Noord onder duizend leden heeft gehouden.

De resultaten van de peiling zijn inmiddels besproken met de NAM. LTO Noord wil op korte termijn samen met de NAM de problematiek en mogelijke schade beter in kaart krijgen.

Opvallend resultaat uit de peiling is dat relatief vaak schade wordt genoemd die niet gemakkelijk direct zichtbaar is te maken. Zo kunnen door een lokale daling van het maaiveld natte plekken op het land ontstaan, die er voorheen niet waren. Scheurvorming in mestkelders wordt ook herhaaldelijk genoemd, al is dit moeilijk vast te stellen in een lopend bedrijf.

Weinig kennis

Boeren noemen ook relatief vaak schade aan drainagesystemen, die het gevolg kan zijn van de bevingen. Het is niet duidelijk wat de impact is van grondbeweging door de bevingen. Over dit fenomeen is nog weinig specialistische kennis beschikbaar.

Uit de peiling komt naar voren, dat veel Groningse boeren zich zorgen maken over de gevolgen van aardbevingen voor hun gebouwen en landerijen en de toekomst van hun bedrijf. Ze zijn van mening dat schade aan gebouwen en landerijen adequaat dient te worden aangepakt. "Structurele maatregelen zijn gewenst en geen lapmiddelen", zoals een van de leden van LTO Noord in Groningen in zijn reactie opmerkte. Het zou derhalve moeten gaan om een volledige vergoeding van de schade.

Richtlijnen

Tot slot vragen de LTO Noord-leden aandacht voor het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor nieuwbouw. Zo blijkt het op dit moment niet mogelijk om gericht advies te krijgen hoe aardbevingsbestendig kan worden gebouwd. LTO Noord dringt er bij het Rijk op aan dat er spoedig duidelijkheid op

dit punt komt en dat eventuele meerkosten eveneens worden vergoed.