Kenniscentrum NoorderRuimte krijgt subsidie voor Klimaatscan regio G..


Groningen, 5 december 2013 - Het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen heeft een subsidie van EUR 10.000, - gekregen van de Provincie Groningen voor een klimaatscan voor de Regio Groningen - Assen. De Gemeente Groningen draagt een bedrag van EUR 5.000, - bij. De
bedoeling is dat de klimaatscan inzicht geeft in de problematiek van overlast en schade bij hevige neerslag en daarvoor concrete oplossingen aandraagt. Het Kenniscentrum NoorderRuimte gaat voor dit project nauw samenwerken met het waterschap, de gemeente Groningen en omliggende gemeenten en de
provincie.

De regio Groningen-Assen is een van de zes stedelijke netwerken in Nederland. Het is een economisch sterk gebied, waarin wordt geinvesteerd in wonen, werken en recreatie zonder daarbij de bijzondere waarden van natuur en landschap uit het oog te verliezen. Het veranderende klimaat heeft ook in
deze regio (negatieve) effecten op de verschillende sectoren van de fysieke leefomgeving.Om meer invloed uit te kunnen oefenen op de waterkwantiteit en waterkwaliteit, gaat het Kenniscentrum NoorderRuimte met de volgende onderwerpen aan de slag:

o Overstromingen landelijk en stedelijk gebied (toename verhard oppervlak en intensievere neerslag)

o Veiligheid waterkeringen (zeespiegelrijzing, daling van de bodem)

o Droogte (minder wateraanvulling, langere droge periodes, waterkwaliteit)

o Hogere temperaturen

o Waterkwaliteit

o Overige factoren: aardbevingen en bodemdalingHet project is op 1 december gestart en focust op het onderzoek naar kosteneffectieve oplossingen om regenwateroverlast tegen te gaan. De resultaten worden in een symposium op 27 maart gepresenteerd in diverse workshops. Op 1 april 2014 wordt het project afgerond.