Groen vraagt meer middelen voor Vlaamse natuur


door DIRK PEETERS op 18 december 2013

Het gaat niet zo best met de Vlaamse natuur: slechts 9 van de 59 bedreigde diersoorten en 5 van de 47 bedreigde habitats zijn in Vlaanderen in een goede staat van instandhouding. De Vlaamse regering heeft een heel stuk vertraging opgelopen in de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen
en de verdere bescherming van de Natura 2000 gebieden. Een nieuw decreet zonder voldoende financiele middelen zal dit tij niet keren. Vlaanderen moet dringend meer investeren in haar natuurbeleid en ruimtelijke afbakeningsprocessen die nu reeds 10 jaar achterop hinken.

Groen pleitte daarom tijdens de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement voor:

* Meer aankoopbudget voor ANB om de bedreigde gebieden effectief te verwerven of te laten verwerven.
* Dringend werk te maken van de definitieve afbakening van het VEN
* Eindelijk werk te maken van de natuurverbindingsgebieden. Dit is in uitvoering van het decreet op Natuurbehoud een taak voor de minister van LEE. Dit kan niet door de budgetten voor biodiversiteit stelselmatig en jaar na jaar te verminderen.
* Door meer natuur te laten beheren met een resultaatsverbintenis en een goede opvolging en monitoring
* Bossen aan te planten en werk te maken van een groenere leefomgeving voor iedereen

In oktober verrastte de minister ons en de hele natuursector met de cijfers van haar nieuwe Boswijzer: die gaf aan dat er plots 8.000 ha nieuw bos zou zijn bijgekomen. Niets bleek minder waar, zo bleek achteraf tijdens de hoorzitting in de commissie:

* Vlaanderen blijft een netto-ontbosser;
* Vlaanderen loopt achterstand op met de - betaalde - boscompensatie;
* Vlaanderen heeft geen bescherming voor haar meest waardevolle, ruimtelijk bedreigde bossen;
* en in Vlaanderen bestaan de beloofde stadsbossen alleen maar op papier.
* Een plan van aanpak voor de ecologisch waardevolle bossen zonder centen is er geen. Laat dat duidelijk zijn. Ons voorstel van decreet kan daaraan verhelpen.

Maar niet alleen de grote natuurdossiers lopen achterstand en vertraging op. Ook de bosgroepen - ter ondersteuning van de kleine boseigenaar - worden financieel gekortwiekt. 30 % van hun subsidies worden ingehouden bij de transfer naar de provinciebesturen en worden in een projectenpotje
gehouden bij ANB voor de komende 3 jaren. Maar dat is niet alles. Erger is het met de beheersubsidies voor 2013 gesteld want die komen helemaal te vervallen. Die subsidies worden betaald na het werkjaar, na vervallen termijn. Die van 2013 moeten dus begin 2014 betaald worden. Die middelen
worden niet mee overgedragen naar de provincies. Daarover was vooraf niet gecommuniceerd met de Bosgroepen. Hierdoor zijn hun begrotingen nu totaal achterhaald. Op die manier dreigt in sommige provincies de werking van de bosgroepen ernstige schade op te lopen. Bosgroepen betrekken steeds meer
boseigenaars in hun werking en worden nu met de rug tegen de muur gezet door het uitblijven van (beloofde) middelen.

Vandaar ons amendement om tenminste de beheersubsidies (300.000 EUR) integraal door te storten aan de provincies nu zij bevoegd worden voor de Bosgroepen.

Vlaanderen is niet alleen na Ierland de bosarmste regio van Europa. Het is ook de regio met de kleinst oppervlakte natuurgebieden. En dan is de algemene natuurkwaliteit in vele gebieden nog ondermaats. De voorbije legislatuur is dat niet veranderd, neen het is nog verslechterd. Dat bewijzen
studies van het INBO over de situatie van de Natuur in het agrarisch gebied, over de achteruitgang van vogelsoorten, over de bedreiging voor de vlinders, om nog maar te zwijgen over de bijensterfte waar Vlaanderen dit jaar de tweede grote sterfte van Europa noteerde.

En als de natuur achteruit gaat, gaan we er als gemeenschap op achteruit.

Investeren in meer natuur is ook financieel interessant want het betekent meer groene jobs en minder uitgaven in de ziekteverzekering.

Maar dat heeft deze Vlaamse regering en deze minister nog steeds niet begrepen en blijkbaar ook niet wil begrijpen.Contact: