Ontving u tot 1 januari 2015 zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere ..


Tot 1 januari jl. regelde het Rijk langdurige zorg via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 2015 is de AWBZ verdwenen. Er is een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Deze nieuwe wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zwaarste, langdurige zorg, die niet meer in de thuissituatie kan
worden ingevuld. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning gaan naar de gemeente (begeleiding en dagbesteding) of naar de zorgverzekeraar (verpleging en verzorging) en vallen nu respectievelijk onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) of de zorgverzekeringswet (Zvw).

Gemeente informeert per brief
Aan de clienten waarvan de gemeente de gegevens heeft ontvangen van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en Bureau Jeugdzorg, en waarvan de zorgvraag doorloopt na 1 januari 2015, heeft de gemeente een brief gestuurd.

Brief ontvangen, maar gegevens kloppen niet?
Heeft u in december een brief ontvangen met gegevens die niet kloppen? Neem dan contact met op met de gemeente. U kunt de gemeente bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 08.30 uur en 16.30 uur en op vrijdag tussen 08.30 uur en 13.00 uur via telefoonnummer 046-435 93 93. Of stuur een
e-mail naar sociaaldomein@gemeentestein.nl.

Geen brief ontvangen, maar uw huidige indicatie loopt door in 2015?
Neem dan contact met op met de gemeente via sociaaldomein@gemeentestein.nl. Vermeld hierbij ook uw contactgegevens. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen over de verdere afhandeling van uw indicatie