Nxchange start nieuwe effectenbeurs

ONDER EMBARGO TOT 10:00 UUR 14-04-2016

Nxchange introduceert een nieuwe generatie effectenbeurs voor directe handel in effecten tussen bedrijven en beleggers. Nxchange opereert onder vergunning van de Minister van Financiën als gereglementeerde markt.

AMSTERDAM, 20160414 -- Europese bedrijven met ambitieuze groeiplannen kunnen vanaf vandaag met een beursnotering op Nxchange via de eigen website kapitaal aantrekken binnen hun eigen netwerk en communities waarbij Nxchange ervoor zorgt dat transparantie en veiligheid gewaarborgd worden in een gereguleerde omgeving. Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations voor elektrische auto’s, is het eerste bedrijf dat werd toegelaten tot de notering.

Met de komst van Nxchange is het voor uitgevende instellingen nu mogelijk om effecten in de notering te laten opnemen en kunnen beleggers vervolgens de effecten direct verhandelen via een gereguleerd platform, zonder dat voor die notering of verhandeling de tussenkomst van een bank of broker noodzakelijk is. Bedrijven kunnen zowel via het centrale handelsplatform van Nxchange als op de eigen website, via een geïntegreerde module van Nxchange, hun netwerk en communities activeren om kapitaal aan te trekken. Een traditionele beursgang is doorgaans duur en complex. Daarnaast signaleert Nxchange een behoefte aan een alternatief dat bedrijven weer dichter bij haar investeerders brengt. “In de tijd van sociale netwerken en nieuwe technologie is het logisch om ook voor effectenhandel met een oplossing te komen waarbij bedrijven en investeerders die elkaar al kennen, elkaar ook rechtstreeks kunnen vinden”, zegt Marleen Evertsz, CEO van Nxchange.

Nxchange combineert de goede elementen van crowdfunding met de voordelen van een gereglementeerde beurs. Zij biedt naast een primaire markt ook een secundaire markt waar veiligheid, transparantie en liquiditeit door Nxchange gewaarborgd worden in een gereguleerde omgeving. Investeren draait om vertrouwen in goed ondernemerschap. Evertsz vervolgt: “Bedrijven die op Nxchange willen noteren kiezen voor ongekende transparantie zodat investeerders in staat worden gesteld een goed gefundeerde beleggingsbeslissing te nemen.” Via een publieke Q&A kunnen investeerders direct hun vragen stellen aan het bedrijf en kan het bedrijf op haar beurt rechtstreeks met haar kapitaalverschaffers in dialoog treden. Alle financiële informatie en onderliggende stukken zijn op het platform beschikbaar en belangrijke informatie wordt direct door het bedrijf via het platform aan de belanghebbenden verspreid. Het (social-media) sentiment rondom de uitgevende instelling wordt inzichtelijk gemaakt en rapporten van analisten staan verzameld op de fondspagina. Het platform biedt daarnaast een forum waarop investeerders met elkaar kunnen communiceren en ideeën uit kunnen wisselen. Daarmee biedt Nxchange een gelijk speelveld voor alle partijen.

Voor bedrijven betekent Nxchange minder afhankelijkheid van traditionele financiële dienstverleners en een efficiëntere toegang tot kapitaal die minder is gericht op handel en speculatie dan via een traditionele beurs. Voor investeerders biedt Nxchange transparantie en beleggingsmogelijkheden die voorheen voorbehouden waren aan een beperkte groep. Bovendien biedt het handelsplatform de mogelijkheid tot het onderling verhandelen van effecten in een secundaire markt. 

Evertsz besluit: “Bij het innovatieve ondernemingsklimaat van ons land hoort ook een innovatieve effectenbeurs. We verwachten daarom al in 2016 richting een tiental noteringen te kunnen gaan en zullen ons van meet af aan pan-Europees positioneren”.

Nxchange gaat vanaf vandaag van start als de beurs van de toekomst en opent om 10:00 uur met de eerste notering van Fastned. Het platform is toegankelijk voor bedrijven van iedere omvang na het voldoen aan noteringseisen. De handel vindt 24 uur per dag, 7 dagen per week plaats en transacties worden realtime gesettled. Nxchange werkt samen met Euroclear als depotbank. Eerder verkreeg Nxchange een vergunning van de Minister van Financiën om te mogen optreden als gereglementeerde markt.

****

Nxchange launches new stock exchange


EMBARGO UNTIL 2016-04-14 10:00 hrs

Nxchange is introducing a next generation stock exchange for direct trading in securities between companies and investors. Nxchange operates under a licence issued by the Dutch Ministry of Finance as a regulated market.

AMSTERDAM, 14 March 2016 - From today's date onwards European companies listed on Nxchange can use their own websites to raise capital in their own networks and communities. Fastned, the national fast charger network in the Netherlands, is the first company to be admitted for listing.

The arrival of Nxchange makes it possible to place and trade securities on a regulated platform without the intervention of a bank or broker being required. Companies can activate their network and communities to raise capital both on the central trading platform of Nxchange and using an integrated module on their own websites. A traditional IPO is usually an expensive and complex matter. Nxchange has identified a need for an alternative that brings companies and investors closer together. "In the era of social networking it makes sense to come up with a solution for securities trading in which companies and investors can maintain direct contact with each other", says Marleen Evertsz, CEO of Nxchange.

Nxchange combines the positive aspects of crowdfunding with the benefits of a regulated stock exchange. As well as a primary market, it offers a secondary market in a transparent, liquid and regulated setting. Investment is all about confidence in good entrepreneurship. Evertsz continues: "Companies wanting to be listed on Nxchange opt for unprecedented transparency that makes it possible for investors to make well-founded investment decisions." Investors can ask questions directly to the company via a public Q&A and the company in turn can enter into a direct dialogue with its investors. All financial information and underlying documents are available on the platform, through which the company can directly distribute important information to stakeholders. The (social media) sentiment surrounding the issuing organisation is clarified and analysts' reports are available on the fund page. The platform also provides a forum on which investors can communicate with each other and exchange ideas. Nxchange thus provides a level playing field for all parties.

Nxchange makes companies less dependent on traditional financial service providers and gives them more efficient access to capital that centres less on speculation than a traditional stock exchange. Nxchange offers investors transparency and investment options that were previously only available to a limited group of investors. The trading platform also facilitates the mutual trading of securities in a secondary market.

Evertsz concludes: "Our country's innovative business climate calls for an innovative stock market. We therefore expect to approach ten listings as early as in 2016 and will occupy a pan-European positioning from the very beginning."

Nxchange is being launched today as the stock exchange of the future and will be opening at 10:00 CET with the first listing of Fastned. The platform is open to companies of any size that meet the listing requirements. It will be open for trading 24 hours a day, 7 days a week, and transactions will be settled in realtime. Nxchange works in partnership with Euroclear as the custodian bank. Nxchange has already been approved by the Ministry of Finance as a regulated market.