Limburgse waterschappen starten pilot akkerrandenbeheer - Roer en Ov..


Limburgse waterschappen starten pilot akkerrandenbeheer

14 april 2016

De Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei onderzoeken hoe agrariers door het beheer van akkerranden kunnen bijdragen aan waterbeheer. Natuurrijk Limburg onderzoekt in opdracht van beide waterschappen of er draagvlak is voor de aanleg van akkerranden door agrariers. Door
de aanleg van akkerranden langs beken ontstaat een bufferstrook. Die moet voorkomen dat verontreinigende stoffen, zoals stikstof en fosfaat en bestrijdingsmiddelen, in het water terecht komen en biedt mogelijk ruimte voor waterberging.

Minder stoffen in het water en meer ruimte voor waterberging betekent dat de waterkwaliteit verbetert, de natuur zich beter kan ontwikkelen en dat er minder snel wateroverlast optreedt. "Deze aanpak verbindt verschillende doelen en kan daarmee zorgen voor een win-win situatie voor waterschap,
landbouw en natuur. Daarnaast is dit een uitgelezen kans voor waterschap en agrarische sector om gezamenlijk waterbeheer via groenblauwe diensten op te pakken. Als deze pilot succesvol is, kunnen we deze aanpak breder toepassen in Limburg", aldus Elian Vanderheijden-Knops, bestuurslid
Waterschap Roer en Overmaas.

Sector zelf aan de slag
De waterkwaliteit in de Limburgse beken is de afgelopen decennia sterk verbeterd, maar het moet nog beter. De landbouw heeft door het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen invloed op de kwaliteit van het beekwater. "Om deze, voor de teelten, belangrijke producten ook in de toekomst te
mogen blijven gebruiken, draagt de landbouw graag bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Wij willen de sector helpen bij deze uitdaging", zegt Har Frenken, bestuurslid van Waterschap Peel en Maasvallei. "We plaatsen het behalen van waterkwaliteitsdoelen hoog op onze agenda en stimuleren
acties vanuit de sector zelf."

Natuurrijk Limburg
De twee waterschappen werken voor de pilot akkerrandenbeheer samen met Natuurrijk Limburg. Natuurrijk Limburg bundelt de krachten van boeren en particulieren in Limburg op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Natuurrijk Limburg wil 10 hectare akkerranden aanleggen en zoekt agrariers die
belangstelling hebben om aan deze pilot mee te doen. Ook onderzoekt Natuurrijk Limburg welke akkerranden in Limburg een bijdrage kunnen leveren aan waterkwaliteitsdoelen. Zo komen alleen akkerranden gelegen langs beken in aanmerking voor een vergoeding. De pilot wordt dit voorjaar opgestart.
Daarna volgt de daadwerkelijke realisatie op aangemelde percelen. Vervolgens wordt gekeken of de verwachte kwaliteitsverbetering ook daadwerkelijk plaats vindt. Bij gebleken effectiviteit kan opgeschaald worden.