Besluit aanwijzing zwemplekken 2016


13 april 2016 - Nieuwsartikel

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 12 april 2016 het besluit genomen om voor het zwemseizoen 2016 8 nieuwe zwemplekken aan te wijzen en 1 zwemplek af te voeren.

Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten om aan 1 zwemplek de functie zwemwater toe te kennen en daarnaast van 1 zwemplek de functie zwemwater in te trekken. Voor de Rijkswateren heeft Rijkswaterstaat de zwemfunctie toegekend aan 7 zwemplekken.
GS is het bevoegd gezag voor het toekennen van de zwemfunctie voor binnenwateren op grond van artikel 4.12 lid 3 van het Waterbesluit. Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor de toekenning van de zwemfunctie voor Rijkswateren.

De ontwerplijst van zwemplekken in oppervlaktewater voor het zwemseizoen 2016 is op 26 januari 2016 vastgesteld door Gedeputeerde Staten en heeft ter inzage gelegen van 1 februari 2016 tot en met 13 maart 2016.

Nieuwe officiele zwemplekken:

1. Strand IJburg (gemeente Amsterdam)
2. Villa Westend (gemeente Velsen)
3. Petten Centrum (gemeente Schagen)
4. Petten West (gemeente Schagen)
5. Nolmerban (gemeente Schagen)
6. Hazerdwarsdijk (gemeente Schagen)
7. De Putten (gemeente Bergen)
8. Camperduin Noord (gemeente Bergen)

Af te voeren officiele zwemplekken:

9. Ursemmerplas (gemeente Koggenland)

Beroep

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een folder aanvragen
over de beroepsprocedure via het telefoonnummer van Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite www.rijksoverheid.nl.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een electronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u - bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.

Het besluit rond de toekenning van de functie zwemwater en de definitieve lijst van zwemlocaties in oppervlaktewater 2016 zijn in de periode 18 april 2015 tot 30 mei 2016 tijdens kantooruren in te zien bij de provincie Noord-Holland (Provinciaal Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem op
afspraak, tel: 023 514 40 38 of 023 514 33 31).

Inlichtingen:

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de sector Water, Christine Kolster, kolsterc@noord-holland.nl, telefoon: 023 514 46 56.

* Besluit aanwijzing zwemplekken 2016 (pdf - 1,12 mb)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweet
Deel