Opening tijdelijk informatiecentrum Afsluitdijk


14 april 2016 - Nieuwsartikel

Het tijdelijk informatiecentrum Afsluitdijk is op 13 april geopend voor publiek. Gedeputeerde Jack van der Hoek was namens de provincie Noord-Holland aanwezig om de openingshandeling te verrichten.

Bezoekers krijgen in het informatiecentrum op Kornwerderzand meer informatie over de plannen voor de Afsluitdijk. Rijk en Regio werken samen aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

De bestaande Afsluitdijk wordt versterkt en de capaciteit voor de waterafvoer vanuit het IJs-selmeer naar de Waddenzee wordt vergroot. RWS en de regionale partners (provincies Noord-Holland en Fryslan en gemeenten Hollands Kroon, Sudwest-Fryslan en Harlingen) gaan gedurende de planuitwerking
door het Rijk zoeken naar kansen voor synergie en samenwerking om ambities op gebied van natuur, duurzame energie en recreatie en toerisme te combineren met de versterkingsopgave.

Energieneutrale dijk

Het Rijk en de regio hebben afspraken gemaakt over de invulling van de gezamenlijke ambi-tie "energieneutrale dijk in 2022" en het faciliteren van pilots op het gebied van duurzame energie. Een van de (regionale) ambities voor de nieuwe Afsluitdijk is de "Energiedijk". Energiedijk is een
concept, waarbij meerdere innovaties op het gebied van energietransitie gerea-liseerd worden. Voorbeelden daarvan zijn "blue energy" en getijdenenergie.

Voor Noord-Holland zijn de iconische waarde van de Afsluitdijk en de daaraan gekoppelde pilots en projecten van groot belang. In de Beleidsagenda Energietransitie van de provincie is aandacht voor het concept Energiedijk. Voor Noord-Holland zijn met name drie projecten van belang, de
Spuistroom, het Off-Grid Test Centre en een energieneutraal Monument. Bij alle drie de projecten zijn verschillende Noord-Hollandse bedrijven, overheden en kennisinstellingen betrokken.

Beleefcentrum

Het openstellen van het informatiecentrum is van tijdelijke aard. Om de bezoekers gastvrij te blijven ontvangen en de vele verhalen op en rond de Afsluitdijk goed te vertellen en te ervaren, zijn plannen ontwikkeld voor een Beleefcentrum in Kornwerderzand. Het nieuwe beleefcentrum heeft een
educatief karakter, niet alleen voor de bezoekers/toeristen maar ook voor het onderwijs of andere belangstellenden uit het binnen en buitenland.

Meer informatie over de ontwikkelingen op en rond de Afsluitdijk: www.deafsluitdijk.nl

Met een druk op de knop werd het tijdelijke informatiecentrum op Kornwerderzand geopend. Op de foto v.l.n.r: Maarten Offinga wethouder gemeente Sudwest-Fryslan, Theo Groot, plaatsvervangend voor Theo Meskers, wethouder gemeente Hollands Kroon, Theo van de Gazelle, plaatsvervangend
directeur-generaal Rijkswaterstaat , Michiel Schrier en Klaas Kielstra gedeputeerden provincie Fryslan, Jack van der Hoek, gedeputeerde provincie Noord-Holland.

Met een druk op de knop werd het tijdelijke informatiecentrum op Kornwerderzand geopend. Op de foto v.l.n.r: Maarten Offinga wethouder gemeente Sudwest-Fryslan, Theo Groot, plaatsvervangend voor Theo Meskers, wethouder gemeente Hollands Kroon, Theo van de Gazelle, plaatsvervangend
directeur-generaal Rijkswaterstaat , Michiel Schrier en Klaas Kielstra gedeputeerden provincie Fryslan, Jack van der Hoek, gedeputeerde provincie Noord-Holland.

* Overzicht projecten Afsluitdijk (pdf - 3,85 mb)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweet
Deel