Lelystad zet in op vorming woningmarktregio met MRA


Geplaatst: 14-4-2016

Het college van Lelystad wenst een woningmarktregio te vormen met de gemeenten binnen Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 32 gemeenten in de noordelijke Randstad. In Flevoland vallen Almere en Lelystad daaronder.

Rij huizen

Nieuwe Woningwet

De vorming van woningmarktregio's vloeit voort uit de nieuwe Woningwet 2015. De wet is bedoeld om de macht van een aantal grotere spelers op de woningmarkt in te perken. De nieuwe wet stelt eisen aan het werkgebied van woningcorporaties, waardoor zij nog slechts binnen een regionale
woningmarkt werkzaam mogen zijn. De te vormen woningmarktregio's moeten een aaneengesloten en samenhangend geografisch gebied vormen, uit meerdere gemeenten bestaan met tenminste 100.000 huishoudens.

Argumenten

Belangrijke argumenten om met de MRA-gemeenten een woningmarktregio te vormen zijn:

* Lelystad kent de meeste verhuisbewegingen met Almere en Amsterdam;
* Lelystad werkt al enige tijd samen met andere gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam;
* De woningbouwopgave in de MRA-regio is groot, waardoor het wenselijk is dat alle deelregio's/gemeenten samenwerken;
* Het vormen van een woningmarktregio op de schaal van de MRA sluit aan bij de economische en groei-ambities van de MRA.

Weinig tot geen verandering

Voor de Lelystadse woningmarkt heeft de vorming van een dergelijke regio naar verwachting weinig gevolgen. De gemeente Lelystad maakt over het bouwen en beheren van sociale huurwoningen prestatieafspraken met twee toegelaten instellingen: woningcorporatie Centrada en Stichting Harmonisch
Leven. Theoretisch is het mogelijk dat andere partijen binnen de MRA-regio dan Centrada en Harmonisch Laven ook in Lelystad activiteiten gaan ontplooien. Andersom zou Centrada elders kunnen investeren in woningbouw. De verwachting is dat beide niet zullen gebeuren.

Principebesluit

Het voorstel van het college om een woningmarktregio met de MRA-gemeenten te vormen wordt als principebesluit aan de gemeenteraad voorgelegd. Als alle 32 gemeenten binnen de MRA geen wensen en bedenkingen tegen het voorstel hebben, dan wordt nog voor 1 juli het definitieve verzoek tot
aanwijzing van de MRA als woningmarktregio ingediend bij de minister van binnenlandse zaken. Voor die tijd krijgen corporaties binnen de MRA-regio en gemeenten buiten de regio nog de gelegenheid daarop te reageren.