Brabantse partners ondertekenen Green Deal Geothermieprojecten


Op de Innovation Expo in Amsterdam tekenden 16 Brabantse partners de Green Deal Geothermie Brabant met minister Kamp van Economische Zaken. De partners zijn niet alleen overheden, maar ook bedrijven die concreet met geothermie als duurzame energiebron aan de slag willen, en burgers die er
straks gebruik van willen maken. Met de Green Deal zorgen de partners voor een kickstart voor maar liefst vijf concrete geothermieprojecten in Brabant.

Green Deal Geothermie Brabant: kennisontwikkeling en uitvoering

De Green Deal is ondertekend door Minister Kamp van EZ, Staatssecretaris Dijksma van I&M, de gemeenten Helmond, Tilburg, Breda en Someren, de provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Energiefonds Brabant, Hydreco Geomec BV, marktpartijen (Agristo, Bavaria, Ennatuurlijk, Vlisco, Van Gog
Kwekerijen, WoonPartners) en bewonersinitiatieven (Burgerinitiatief Helmond en Cooeperatie Duurzame Energie Tilburg). Reden voor het sluiten van deze deal is met name het feit dat de ontwikkeling van geothermie te langzaam gaat om de doelstellingen van het Nationaal Energie Akkoord te
realiseren. Projecten staan teveel op zichzelf en de ontwikkeling stagneert hierdoor. Bundeling van projecten biedt de beste slagingskans - die bundeling wordt nu gerealiseerd vanuit een nog op te richten entiteit: Geothermie Brabant BV (aandeelhouders: Hydreco Geomec en Energiefonds Brabant).
Naast de realisatie van projecten richt de samenwerking zich ook op ontwikkeling van kennis en de communicatie met gebruikers, bewoners en afnemers.

Vijf projecten, concrete resultaten

Belangrijkste aspect van de Deal is de realisatie van vijf concrete geothermiebronnen/-projecten. Daarvoor zijn op dit moment de volgende locaties in beeld:

* Tilburg Noord (industrieterrein Vossenberg, specifiek Agristo)
* Helmond (stadsverwarmingsnet en glastuinbouwbedrijf Van Gog)
* Lieshout (bierbrouwerij Bavaria)
* Asten/Someren (meer dan 300 ha glastuinbouw)
* Amernet (Ennatuurlijk ziet geothermie als optie na stoppen afloop warmtelevering vanuit Amercentrale)

De doelstelling van de vijf projecten is meerledig:

* Duurzame warmte voor in 1e fase 6500 woningen
* Duurzame warmte voor 2 tuinders en 3 grootschalige productiebedrijven
* De 5 projecten leveren minimaal 1,3 PJ op
* Verwachte besparing van ruim twee miljoen ton CO2
* Daarnaast resultaten op het gebied van maatschappelijk draagvlak i.r.t. warmtenetten, ontwikkeling en kennisontwikkeling i.r.t. drinkwatervoorziening.


Benodigde financiering EUR 100 miljoen

In totaal is een bedrag van ca. EUR 100 miljoen nodig voor de totale financiering van de vijf projecten. Om tot een geslaagde bundeling te komen is bij voorbaat gekeken naar een de optimale financieringsstructuur voor de vijf projecten tezamen. Daarvoor is allereerst een startkapitaal (Eigen
Vermogen) nodig van EUR 10 miljoen. Hierover is in principe akkoord bereikt tussen Hydreco en Energiefonds Brabant (onderdeel van de BOM) . Dit startkapitaal is een sterke basis om de financiering verder in te vullen met een achtergestelde lening van EUR 20 miljoen en EUR 70 miljoen
projectfinanciering. Energiefonds Brabant zal dit proces cooerdineren.

Ondertekening minister Kamp tijdens Innovation Expo

Tijdens de Innovation Expo in Amsterdam tekende minister Kamp in totaal 5 nieuwe Green Deals en 1 City Deal; de Green Deal Geothermie Brabant was er daar een van. Namens de gezamenlijke Brabantse partijen tekende wethouder Paul Smeulders van de gemeente Helmond de deal met de minister. Na
tekening van de deal gaat de uitvoering gecooerdineerd worden door de Geothermie Brabant BV, met het Energiefonds Brabant en Hydreco als aandeelhouders.

Geothermie: energie uit de aarde

De warmte uit de aarde wordt in steeds meer landen gebruikt als duurzame energie. Ook in Nederland is geothermie bezig aan een opmars. Geothermie wordt veelal gebruikt voor het oppompen van warm water om kassen te verwarmen of ingezet in een productieomgeving. Om dit water op te kunnen
pompen worden er twee putten geboord. Het warme water komt naar boven via een productieput, verwarmt via bovengrondse verwarmingsbuizen kassen, huizen of fabrieken, en gaat via een put weer terug de ondergrond in, zodat de grondwaterdruk gelijk blijft.